Megfeleljen a borkönyvnek


Eszközök Normál laboratóriumi berendezések, valamint az alábbiak : 4.

A termőhelyi kataszter kiegészítéséről, módosításáról a hegyközség javaslata alapján, az SZBKI véleményének kikérésével a miniszter határozatban dönt. A kérelem tárgyában a földművelésügyi miniszter a hegyközségi tanács véleményének kikérésével dönt.

A döntés során csak jóváhagyó vagy elutasító határozatot lehet hozni. Telepíthető fajták 5. A Nemzeti Fajtajegyzék alapján a borvidéki hegyközségi tanácsok a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa egyetértésével összeállítják a borvidékeken telepíthető ajánlott, kiegészítő és ültetvényes fajták jegyzékét.

Tartalomjegyzék

A határidő elmulasztása esetén a jegyző, illetve hegyközségi településen a hegybíró a tulajdonos költségére elrendeli a szőlő kivágását. Telepítés, kivágás 7. Kutatási, szakoktatási intézményekre ez a korlátozás nem vonatkozik. A talaj tulajdonságát az illetékes növény-egészségügyi és talajvédelmi állomás szakvéleményével kell igazolni.

megfeleljen a borkönyvnek

Nincs szükség ilyen nyilatkozatra a kutatási és szakoktatási intézmények engedély iránti kérelméhez. A meghívott hozzájárulását megadottnak kell tekinteni, ha észrevételeit a szemlétől számított nyolc napon belül írásban nem közli. A határozatban rögzíteni kell a kérelem tárgyának adatait, valamint az engedélyes kötelezettségeit.

A határozatot az érdekelteken kívül a helyszíni szemlére meghívottaknak is meg kell küldeni. A határozatokról az engedélyező hatóságnak nyilvántartást kell vezetnie.

Ilyen esetben éves - és évenként őszi, tavaszi - ütemezést kell előírni.

megfeleljen a borkönyvnek

A kezdés, illetőleg az egyes ütemek idejét indokolt esetben egy évvel meg lehet hosszabbítani. A határidő elmulasztása esetén a jegyző, illetve a hegybíró elrendeli a szőlő kivágását. A művelésre vonatkozó előírások Nem tekinthető mustnak a sűrített vagy töményített mustból visszahígított szőlőlé. Borászati eljárások Általános rendelkezések Az egyes borminőségek készítésére alkalmas szőlőterméssel szemben támasztott követelményeket jogszabályok írják elő.

A mustba és a borba vagy azzal érintkezésbe az engedélyezett anyagokon, illetve azok vivőanyagain kívül más anyag nem kerülhet. Egyes eljárásokra vonatkozó szabályok Kékderítés A vizsgálatokat az Országos Borminősítő Intézet a továbbiakban: OBItovábbá szaktanácsadói tevékenységük keretében a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, az SZBKI, az egyetemi és főiskolai szakintézmények, valamint az OBI által arra alkalmasnak nyilvánított laboratóriumokban kékderítési vizsgával rendelkező személyek végezhetnek.

A házasítás Must és bor cukortartalmának kialakítása A felsorolt kiegészítő anyagok hozzáadásával a must cukortartalma legfeljebb 3,0 tömegszázalékkal MM°illetve 19,5 tömegszázalékig MM° növelhető. A must és bor savtartalmának megfeleljen a borkönyvnek Likőrbor előállítása Ürmös- és fűszerezett megfeleljen a borkönyvnek esetében az engedély iránti kérelemhez csatolni kell az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet a továbbiakban: OÉTI szakvéleményét.

megfeleljen a borkönyvnek

A szakvélemény kérésekor közölni kell a felhasznált drogok jegyzékét, a kioldás technológiáját, illetve a kivonat elkészítésének gyártástechnológiáját, aromák esetében azt, hogy természetes vagy természetazonos aromaanyagokról van szó, és a bor összetételére vonatkozó adatokat. Szénsavas bor előállítása A pezsgő borban oldott cukorból, borpárlatból, természetes borból és a szükséghez képest élelmiszer-előállítás céljára felhasználható ízesítő vagy zamatosító adalékanyagból készült likőrrel ízesíthető.

Lengyelország nő know gyöngyöző bor kivételével a szénsavas bor cukortartalmának és pezsgő esetében széndioxid-tartalmának kialakítása céljából is az alapborhoz cukor megfeleljen a borkönyvnek megengedett.

A cukorszirup a cukornak ivóvízben való feloldásával kizárólag a megfeleljen a borkönyvnek üzemben állítható elő. A végrehajtott mustjavításról a mennyiségi végelszámolást minőségi kategória, termőhely és fajta megjelöléssel, november ig kell megküldeni.

Az OBI a kiadott engedélyekről nyilvántartás vezet.

Navigációs menü

Minőségi követelmények Tárolás, nyilvántartás A borpárlat előállításához felhasználható megfeleljen a borkönyvnek Az OBI a minősítésről határozatot ad ki. A borpárlat kezelése A borpárlat palackozása és jelölése Olyan italt, amelyet nem a Ezen borpárlatoknál a V.

Az ezzel kapcsolatos eljárásra és a Állami ellenőrzőjeggyel forgalmazott meghatározott termőhelyről származó minőségi és különleges minőségű bor esetében - az ültetvényben - helyszíni eljárást kell lefolytatni. A kérelmet az ültetvény fekvése szerint illetékes hegybírónál kell benyújtani.

A hegybíró a kérelemben foglaltak valódiságát ellenőrzi, és a származási bizonyítványt kiadja, illetve a kérelmet - megfeleljen a borkönyvnek ellátva - továbbítja a hegyközségi tanácshoz.

A kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell, hogy a kérelemben szereplő terméshez termék előállításához szükséges szőlőültetvénnyel rendelkezik, illetve, hogy azt olyan személytől vásárolta, aki e feltételnek megfelel.

Zweigelt – Wikipédia

A felvásárló a származási igazolás alapján kérheti a származási bizonyítvány kiadását. Származási bizonyítvány hiányában az OBI az engedély kiadását megtagadja. Az állami ellenőrzőjegy Az A földművelésügyi miniszter kinevezi az OBB tagjait, és jóváhagyja működési rendjét. Az engedély érvényességi határidején belül fel nem használt állami ellenőrzőjegyeket a határidő lejártától számított tárgyaló nő napszemüveg napon belül újra nyilvántartásba kell vetetni.

Az állami ellenőrzőjegyekről a felhasználó köteles nyilvántartást vezetni, és a felhasználásról kiállított összesítő kimutatást minden év január éig az OBI-nak meg kell küldeni.

Forgalomba hozatal közfogyasztás céljára Közfogyasztásra forgalomba hozott az az ital, amelyet a termelő vagy az előállító közvetlenül a fogyasztónak vagy kereskedelmi szervnek ad el értékesít. Az OBI az értesítés alapján a forgalomba hozott bor minőségét a törvény alapján rendszeresen ellenőrzi. Az OBI a minősítésről határozatban dönt.

MAGYAR BORKÖNYV CODEX VINI HUNGARICI BOROK VIZSGÁLATA - PDF Free Download

A határozatokat az OBI havonta tájékoztatás és ellenőrzés céljából a hegyközségi tanácsoknak megküldi. Aki nem palackozott bort közfogyasztás céljára forgalomba hoz, annak rendelkeznie kell a bor származását, minőségét tanúsító okirattal. Forgalomba hozatal továbbfeldolgozás céljából