Házas ülése


Vatikáni Zsinatnak a házasságról és a családról szóló tanítása — bár különböző dokumentumokban jelent meg, mint például a Lumen Gentium, a Gaudium et Spes, az Apostolicam Actuositatem — ezen a területen olyan teológiai és lelkipásztori megújulást hozott az egyéb kutatások során, amely ezeknek a szövegeknek előkészítéséül szolgáltak.

Ebből az alkalomból a magyar közösség október 6-án lelkinapot tart az Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnáziumban. A hazai közösség kommunikációs felelőseivel beszélgettünk. Kik alapították és mikor? Gregor Ágnes: Az alapító Gabriel Calvo spanyol pap volt, aki ben Barcelonában szemináriumot indított spanyol házaspárok számára, a házasságok gyógyítása céljából.

Így irányult a Nemzetközi Teológiai Bizottság tagjainak figyelme egy olyan reflexió szükségességére, amely egyszerre építő jellegű, de kritikus is. Egy albizottság rögtön nekilátott a munkának, hogy az es decemberi ülésre előkészítse a munkálatokat. Ez az albizottság a következő professzorokból állt össze: B. Ahern, C. Caffarra, Ph. Delhaye elnökW. Ernst, E. Hamel, K.

Lehmann, J. Mahoney a viták moderátoraJ. Medina Estevez, O. Ernst irányította az első napot, házas ülése a házasság mint intézmény témának szentelve. A házasság házas ülése mivolta s a hittel és a keresztséggel való kapcsolata: ezt Prof.

Lehmann vezetésével tanulmányozták. Néhány új szempont következett, amit Prof. Hamel által irányított munkálatok követtek, a felbonthatatlanságról.

Az elváltak és újraházasodottak helyzete elsősorban a lelkipásztorkodást érdekli, de egybeesik az egyház hatalmának és a feloldhatatlanságnak kérdésével is ezen a téren. Ezt a kérdést Mons.

Bejegyzés navigáció

Medina-Estevez vezetésével vizsgálták, a házasságért munkálkodó pápai bizottság egy dokumentumára való hivatkozással. Ezeket a javaslatokat a Nemzetközi Teológiai Bizottság tagjai abszolút többséggel megszavazták, ami azt jelenti, hogy ez a többség jóváhagyta nem csak a lényegi tartalmukat, hanem a kifejezéseiket és a jelen kiadásukat is. Delhaye a Nemzetközi Teológiai Bizottság általános titkára, a keresztény házasság doktrinális kérdései albizottság elnöke 1.

Intézmény 1. A házasság isteni és emberi szempontja A házassági szerződés olyan házas ülése és állandó struktúrákra alapozódik, amelyek meghatározzák a férfi és a nő közötti különbséget. Bár olyan intézmény, amit a házasfelek közösen akarnak, konkrét formájában házas ülése alakul a történelemben és kultúrákban, valamint személyes kinézetében. A teremtő Isten által házas ülése akart intézmény, mivel a házasfeleknek kölcsönös szeretetükben és hűségükben támogatniuk kell egymást, és azért is, mert az ebből a kapcsolatból született gyermeknek a családi közösségben kell megadniuk a nevelést.

Mk 10,; Visszaadta neki teljes méltóságát és eredeti jellegzetességeit. Jézus megszentelte ezt az életállapotot, [1] bevezetve a szeretetnek abba a misztériumába, ami őt Megváltóként az egyházához köti. Ezért a keresztény házasság lelkipásztori segítése és szervezése az egyház feladata vö. Az apostolok Az Újszövetség levelei megkívánják, hogy a házasságot mindenki tiszteletben tartsa Zsid 13,4és bizonyos kritikákra válaszolva úgy mutatják be mint a teremtő Isten pozitív művét 1Tim 4, Azért becsülik a keresztények házasságát, mert az a szövetségnek és a szeretetnek abba a misztériumába kapcsolja be őket, ami Krisztust és az egyházat egyesíti Ef 5, Különleges jelentőséget tulajdonítottak az utódok nemzésének és a gyermekek nevelésének; [5] elfogadták, hogy a püspök őrködjék a házasságuk fölött.

A keleti hagyományok A keleti egyházakban a lelkipásztorok ősi időktől fogva aktívan részt vettek a házasságkötési szertartásban a szülőkkel együtt, vagy éppen őket helyettesítve. Ez a változtatás nem erőszakkal történt, hanem tulajdonképpen a család kérésére és a civil hatóságok jóváhagyásával ment végbe. Ennek a fejlődésnek a következtében egyes, eredetileg családi körben történt ceremóniák lassanként a liturgikus szertartásba is átmentek.

A nyugati hagyományok A nyugati egyházakban végbement a házasság keresztény felfogása és a római jog találkozása. Ezért történt az, hogy a titokban kötött házasságokat egészen a Tridenti Zsinat idejéig érvényesnek tekintették.

Azonban az egyház hosszú idő óta megkívánta, hogy bizonyos liturgikus rítusok menjenek végbe, hogy a pap áldást adjon, és az egyház tanújaként legyen jelen. A plébánosnak és más tanúknak ez a jelenléte vált a rendes kánoni házas ülése a Tametsi dekrétum az érvényességhez szükséges feltétellé nyilvánította. Az új egyházak Kívánatos, hogy az egyházi hatóság ellenőrzése alatt a keresztény házasságkötés új liturgikus és jogi formái jöjjenek létre az újabban evangelizált népek számára.

Ezt kívánja a II. Vatikáni Zsinat és a házasságkötés szertartásának új Ordo-ja is. Így házas ülése keresztény házasság valósága és eme népek hagyományának hiteles értékei egymással összekapcsolódhatnak.

Házasság: Figyelj és tanulj!

A normáknak ez a kultúrák sokféleségének következtében meglévő különbözősége lényegileg egységesülhet, és nem lépi át házas ülése törvényes pluralizmus határait. Ma ezeknek a különböző kánoni elemeknek az alkalmazását talán megfelelőnek lehet tekinteni. Kánoni alkalmazások A kánonjog reformjának a házasság globális szemléletével, annak személyes és szociális dimenzióival kell számot vetnie.

Az egyháznak ugyanis mindig tudatában kell lennie annak, hogy a jogi rendelkezések csak segítséget nyújtanak ahhoz, hogy egyre jobban előmozdítsák a házasság házas ülése értékeire való egyre nagyobb odafigyelés feltételeit. Azonban nem szabad arra gondolni, hogy ezek az alkalmazások a házasság valóságát teljes egészében érinthetik. Ezért a házasságot soha sem szabad olyan valóságként felfogni, ami a személyeket egy rajtuk kívül álló közjóért áldozza fel.

Struktúra és szuper-struktúra Bár a házasság — kezdetétől fogva, és egész tartama alatt — gazdasági tényezőktől függ, mégsem a javak és termelési eszközök privát tulajdonának szuper-struktúrája.

Biztos, hogy azok a konkrét formák, amelyekben a házasság és a család létezik, gazdasági körülményektől függenek; de egy férfinak és egy nőnek a házassági kötelékben mindent mint főnév tudni egyesülése annak az emberi természetnek felel meg, valamint azoknak a kívánalmaknak, amelyeket a Teremtő beléjük helyezett.

Ez az a mély alap, amit miatt a házasság nem akadályozza, hanem sokkal inkább lényegesen segíti a házasfeleket a személyes érlelődésükben. Szentségi mivolt 2.

házas ülése

Reálszimbólum és szentségi jel Jézus Krisztus prófétai házas ülése fedte fel a házasság valóságát, amint azt az emberiség kezdetétől Isten akarta vö. Halála és feltámadása által ezt újra elrendelte.

Eseménynaptár

A házassági egyesülés már az Ószövetségben az Isten és Izrael népe közötti szövetség előképe vö. Oz 2; Jer 3,; Ez 16 és 23; Iz Az Újszövetségben a házasság nagyobb méltóságot kap, mert azt a misztériumot mutatja be, ami Jézus Krisztust az egyházzal egyesíti vö. Ef 5, Ezt a párhuzamot jobban megvilágítja a teológiai értelmezés: az Úr legnagyobb szeretete és halálig való önátadása, de ugyanígy a jegyesként való hűséges és visszavonhatatlan kapcsolódása az egyházhoz: a házas ülése házasság előképévé és példájává válik.

Ez a hasonlóság jelenti a kapcsolatot a Krisztus és az egyház közötti szeretetszövetségben való igazi részvételhez. Szoros értelemben szentség Ily módon a keresztény házasság megfelel a Jézus Krisztus és az egyház közötti egyesülés misztériumának.

De egyúttal konkrét megvalósítását és reális aktualizációját is házas ülése ennek az alapvető házas ülése. A keresztény házasság házas ülése tehát önmagában az üdvösség valódi és sajátos jele, amit Jézus Krisztus kegyelme közvetít.

Ezért számítja a katolikus egyház a hét szentség közé. A felbonthatatlanság megkönnyíti a keresztény házasság szentségi mivoltának megértését; a szentségi mivolt viszont teológiai szempontból a végső — ha nem éppen az egyetlen — alapot képezi a házasság felbonthatatlanságához.

Keresztség, aktuális házas ülése, szándék, szentségi házasság A házasság szentsége is kegyelmet közvetít, mint minden más szentség. Ennek a kegyelemnek a végső forrása a Jézus Krisztus által végbevitt tevékenységgel való kapcsolat, és nem csupán a szentség alanyainak a hite. Ez azonban mégsem azt jelenti, hogy a házasság szentségében a kegyelem hiten kívül vagy hit nélkül adományozódna.

Mitől lesz jó egy házasság ?

A házasság érvényessége azonban nem foglalja magába, hogy ez a hatás szükségszerűen gyümölcsöző. Ma a nem hívő megkereszteltek léte új teológiai problémát, valamint súlyos lelkipásztori dilemmát vet fel, különösen akkor, amikor világosan kitűnik a hit hiánya vagy egyenesen elvetése.

Ha nem is szabad a szándék kérdését összekeverni a házastársak személyes hitének kérdésével, teljesen házas ülése sem szabad választani azokat egymástól. Végső soron a valódi szándék az élő hitből születik és belőle táplálkozik. Amint mondtuk, a házasságra lépők személyes hite nem képezi a házasság szentségi mivoltát, de a személyes hit hiánya kompromittálja a szentség érvényességét.

Ez a tény olyan újabb kérdéseket vet fel, amelyek eddig még nem lettek kellőképpen megválaszolva; a keresztény házasság iránti lelkipásztori felelősséget is megsokasítja. Dinamikus elrendezés Az házas ülése a hitnek a keresztség a szociális alapja és szentsége, melyen keresztül a hívő emberek Krisztus testének tagjaivá válnak.

házas ülése

A gyakorlati és lelkipásztori szükségeket nem azokkal a változtatásokkal lehet megoldani, amelyek a házasságról és szentségről szóló tanítás központi magját feloldanák, hanem csak a keresztség lelkiségének radikális megújításával. A keresztséget a maga lényegi egységében és házas ülése elemének és dimenziójának dinamikus összefüggésében kell szemlélni és arra visszavezetni; ehhez tartozik: a hit, a szentségre való felkészítés, a szertartás, a hitvallás, a Krisztusba és az egyházba való betagozódás, az etikai következmények, az egyház életében való aktív részvétel.

Ki kell emelni a keresztség, a hit és az egyház között meglévő kapcsolatot. Teremtés és megváltás 3. A házasság is, a Teremtő által történt létrehozásának pillanatától kezdve, a vőlegény Krisztusnak a menyasszonyával, az egyházzal való egyesülése misztériumának a jele, és bizonyos módon ennek a misztériumnak van alárendelve.

Az ilyen házasság, amikor két megkeresztelt személlyel történik, a rosenfeld társkereső szentség méltóságára emelkedik. Így tehát Krisztus egyház iránti jegyesi szeretetének jele akar lenni, és abból akar részesedni. A Krisztus művétől való elszakíthatatlanság A házasság — mint Isten által akart elrendelés — két megkeresztelt személy esetében elszakíthatatlan a házasság szentségétől.

házas ülése

A megkeresztelt személyek házasságának szentségi karaktere nem olyan járulékos dolog, amely meglehet, vagy nem is lehet meg. Sokkal inkább olyannyira a lényegéhez tartozik, hogy nem lehet attól elválasztani.

A megkereszteltek közötti minden házasságnak szentséginek kell lennie Ebből házas ülése, hogy a megkeresztelt személyek között nem lehet más valódi és igazi házassági állapot, mint amit Krisztus akart. Mt 19,8amiről Jézus beszélt. A szentség által igazán és valóban bekerülnek Krisztusnak az egyházzal való jegyesi egyesülésének misztériumába, úgy hogy megkapják azt a reális lehetőséget, hogy mindent átfogó szeretetben éljenek.

Azok és férfiak és nők, akik még nem hallottak az evangéliumról, házas ülése szövetséggel egyesülnek a törvényes házasságban. Ebből a házasságból nem hiányzanak azok a valódi javak és értékek, amelyeket a megléte biztosít neki. Mindezek a javak azonban, még ha a házasfelek nem is tudnak róla, a teremtő Istentől származnak, és kezdettől fogva Krisztusnak az egyháza iránti jegyesi szeretetébe illeszkednek.

Nem lehet azonban kizárni olyan eseteket, melyekben bizonyos keresztények lelkiismerete, tudatlanság vagy legyőzhetetlen tévedés következtében, oly módon eltorzult, hogy valóban arra gondolnak, a szentség kizárásával is valódi házasságot köthetnek.

  1. Házas nő találkozik guadeloupe
  2. templomi ülésrend | Magyar néprajzi lexikon | Kézikönyvtár
  3. Megismerni whatsapp emberek
  4. Netflix társkereső
  5. Bemutatkozó videó társkereső
  6. A házasság szentségéről szóló katolikus tanítás, - Nemzetközi Teológiai Bizottság
  7. Whitney Clayton elder a Hetvenek elnökségéből Az Úr ígéretei mindazokra kiterjednek, akik követik azt az életmintát, mely boldog, szent házassági kapcsolatokat épít.

Ebben az esetben ők nincsenek abban a helyzetben, hogy érvényes házasságra lépjenek, mert nélkülözik a hitet, és nincs meg az a szándékuk, hogy azt tegyék, amit az egyház tesz. Másrészt azonban a házasságkötéshez való természeti jog továbbra is fennáll.