Katolikus nő keres férfit


Zimmerman arra a következtetésre jutott, hogy a családnak át kell adnia a helyét más együttélési formáknak, illetve vissza kell térnie ősi hagyományos formájához.

Akkor többen úgy ítélték, hogy Isten halálával a családnak is meg kell halnia. Isten él a népek hitében is. És a család? Néhány esztendeje megnövekedett érdeklődést láthatunk e legrégibb emberi intézmény és közösség iránt, mely ellent tudott állni a különböző kultúrák és civilizációk hanyatlásának.

János Pál pápa azt akarta, hogy e mindenkit elevenen érintő témával foglalkozzék a Szinódus. Az előkészítő időszakban a helyi egyházak vitatták meg, majd Olyan dokumentum ez, amely egyidejűleg a kollegialitás és a primátus jelentős megnyilatkozása. E dokumentum a II. Vatikáni Zsinat, illetve az evangelizációról és a Katekézisről tárgyaló szinódusok egyenes folytatása.

De természetesen elsősorban a legutóbbi, az as Szinódus anyaga dominál benne. Az egyes fejezetekben állandó hivatkozásokat találunk a Szinódus anyagára. A dokumentum szerkezete és módszere szintén követi a szinódusi atyák javaslataiét, s rendszeresen kifejt olyan témákat, melyeket ők csak érintettek vagy vázoltak.

Végül a Családdal foglalkozó Pápai Tanácsra bízza a szinódusi javaslatok kiértékelését.

  • Helen 48Hódmezővásárhely Sziasztok!
  • Familiaris Consortio - auxx.hu

Hogy a Szentatya mennyire szívén viseli a Szinódus javaslatainak megvalósítását — nemcsak ezekben a napokban, hanem távlati terveiben is —, azt két jelentős lépés tanúsítja: lelkipásztori szinten az említett Pápai Tanács újjászervezése és megerősítése, kulturális szinten pedig a Lateráni Egyetem mellett létesített Családdal foglalkozó Pápai Intézet.

A pápa buzdítása mélységesen evangéliumi és emberi beszéd. Ezért váltogatja benne egymást az Evangélium és az emberiesség, s ezért szól az egész katolikus Egyházhoz és minden jóakaratú emberhez, katolikus nő keres férfit lendületet katolikus nő keres férfit a család alapvető küldetésének megvalósításához e felhívásával: Család, légy az, ami lsten tervei szerint vagy!

Komoly társkereső Budapest

Mindezen körülmények ellenére sok család hűséges marad azokhoz az értékekhez, amelyek a család intézményének alapját alkotják. Mások ellenben elbizonytalanodtak; tanácstalanok kötelező feladataikkal szemben, s kételkednek vagy teljesen tudatlanok a házastársi és családi élet igazságának és végső tartalmának ügyében.

Ismét mások az igazságtalan körülmények hatása alatt nem tudják megvédeni alapvető jogaikat. Az Egyház tudatában van annak, hogy a házasság és a család az emberi nem legdrágább értékeinek egyike, ezért üzenetét és segítséget mindenkihez el akarja juttatni.

Azokhoz is, akik már fölismerték a házasság és a család erejét és értékét, feminin társkereső hűségben akarnak élni, de azokhoz is, akik félve s bizonytalankodva keresik az igazságot; s végül azokhoz is, akik különféle akadályok miatt nem képesek valóra váltani családra vonatkozó elhatározásukat.

Az késznek mutatkozik az Egyház arra, hogy — az első csoportba tartozókat erősítve, a második tagjait tanítva, s a többieket oltalmazva — szolgálatára legyen mindazoknak, akik gondjuknak tekintik a katolikus nő keres férfit és a család sorsát. Azzal a szándékkal beszél hozzájuk, hogy új távlatokat nyisson előttük és segítséget nyújtson abban, hogy a szerelemre és az élet szolgálatára szóló hivatás nagyságát és szépségét fölfedezhessék.

E Szinódus egyenes folytatása volt két ilyen jellegű korábbi kongresszusnak: [2] a keresztény család ugyanis az az elsődleges közösség, amelynek feladata, hogy a felnövekvő embereknek hirdesse az Evangéliumot, és a bontakozó személyt a neveléssel és a katekézissel elvezesse a teljes emberi és keresztény érettségre.

A legutóbbi Szinódus — szellemében és gondolataiban — kapcsolatban áll azokkal a Szinódusokkal is, amelyek a szolgálati papsággal és az igazságosság kérdésével foglalkoztak.

katolikus nő keres férfit

A családnak ugyanis, mint nevelő közösségnek, segítenie kell az embert abban, hogy fölismerje a maga hivatását és elfogadja azt a katolikus nő keres férfit, amely a nagyobb igazságosság szolgálatára szólítja; s kezdettől fogva olyan személyes kapcsolatok által kell nevelnie, melyeket az igazságosság és szeretet hat át.

A Szinódus atyái az ülés befejezése után átnyújtottak nekünk egy bőséges jegyzéket javaslataikról, melyben összefoglalták tárgyalásaik gyümölcsét. Több napon át intenzíven foglalkoztak a témával és egyöntetűen kértek minket arra, hogy az emberiség színe előtt adjunk hangot az Egyház családdal kapcsolatos égető gondjának, s adjunk megfelelő szabályokat melyek szerint az emberi és egyházi élet ezen elsődleges területén a lelkipásztori szolgálat megújulhat.

Jelen Apostoli Buzdításunkkal e kérésnek teszünk eleget, s ezzel valóra váltjuk a ránk bízott apostoli szolgálatot.

katolikus nő keres férfit

katolikus nő keres férfit Ezúton is kifejezzük köszönetünket a Szinódus tagjainak, hogy tudásukat és tapasztalataikat javaslatok formájában átadták nekünk. A kapott anyagot egy bizottságnak adtuk tovább, azzal az utasítással, hogy gondosan tanulmányozzák, és a benne levő gazdag tartalmat minden szempontból értékeljék. Az Egyház mélységesen meg van győződve arról, hogy csak az Evangélium elfogadása által válhat valóra mindaz, amit az ember a házasságtól és a családtól méltán remél.

A történelem jelen szakaszában, amikor a családra oly sok torzító és megsemmisíteni erő támad, az Egyház, tudván, hogy a társadalom, valamint önmaga épsége és egészsége szorosan összefügg a család állapotával, [7] sürgetőbb és égetőbb feladatának tekinti, hogy mindenkinek hirdesse Isten tervét a házasságról és a családról; védelmezze e terv eredeti gazdagságát és emberi, illetve keresztény fejlődését, s így hozzájáruljon a társadalom és Isten Népe megújulásához.

Az Egyháznak ugyanis a mai családokhoz kell eljuttatnia Jézus Krisztus evangéliumát, amely változatlan és mindig új; családokhoz, melyek a mai világ körülményei között kapják a meghívást, hogy elfogadva Isten rájuk vonatkozó tervét, igazítsák hozzá életüket.

A történelmi eseményekben a Szentlélek késztetéseit s indításait egyetlen keres nőt föl: ezért az Egyház mélyebben képes látni a család és a házasság kimeríthetetlen misztériumát azokból a körülményekből, kérdésekből és félelmekből, valamint várakozásokból, melyeket korunk ifjúságában, házaspárjaiban és szülőiben tapasztal.

Ma ugyanis gyakran kínálnak föl olyan csábító képeket és megoldásokat — a házastársi-családi élet súlyos kérdéseinek megoldását őszinte szívvel kereső férfinak és nőnek —, amelyek az igazságot is, és az emberi személy méltóságát is különféle módokon sértik.

Ezeket gyakran a hatásos, széles körben elterjedt tömegkommunikációs eszközök segítségével terjesztik, amelyek az ember szabadságát és tárgyilagos ítéletalkotását komoly veszélybe sodorják. E veszedelemről már sokan tudnak, és síkra is szállnak az igazság érdekében.

Komoly társkereső Budapest környékén - Első Találkozás

Az Egyház, amely birtokában van az evangéliumi ítéletalkotás képességének, csatlakozik hozzájuk, mert szolgálatának tekinti, hogy minden egyes férfi katolikus nő keres férfit nő méltóságát, szabadságát és igazságát oltalmazza. Ez az irányítás hit-érzék [10] dolga is, mellyel a Szentlélek az összes hívőket megajándékozza, [11] éppen ezért az egész Egyház műve. Az Egyház tagjai ugyanis — a kinek-kinek feladataival és felelősségével arányos ajándékok és karizmák birtokában — együttműködnek Isten Igéje mélyebb megértése és megvalósítása érdekében.

Így tehát különleges hivatásuknak megfelelően a laikusoknak is kötelességük, hogy Krisztus világosságával értelmezzék e világ történetét, amennyiben arra hivatottak, hogy megvilágítsák és elrendezzék a földi dolgokat a Teremtő és Megváltó Isten terve szerint. Az Egyház ugyanis Krisztust követvén az igazságot keresi, amely katolikus nő keres férfit esik mindig egybe az emberek nagyobb részének véleményével.

Az Egyház a lelkiismerethez és nem a hatalmasokhoz hajtja a fülét, és ebben a dologban a szegényeket és katolikus nő keres férfit megvetetteket védi.

Nagyra értékeli a szociológiai kutatásokat és statisztikai eredményeket, ha fölhasználhatók arra, hogy általuk jobban átláthassa a kor történelmi feltételeit, melyek közepette lelkipásztori tevékenységét folytatnia kell, s hogy az igazságot jobban megismerje: azonban az ilyen kutatások önmagukban nem tekinthetők mindjárt a hitérzék hírnökeinek.

Mivel az apostoli szolgálatnak gondja kell legyen arra, hogy az Egyház kitartson és egyre inkább elmélyedjen Krisztus igazságában, ezért a Pásztoroknak fejleszteniük kell a hitérzéket, s hiteles megnyilvánulási módjait tekintéllyel kell mérlegelniük és megítélniük, hogy így a hívőket az evangéliumi igazság katolikus nő keres férfit marokkói lány ülések vezessék.

  1. Он понял, что оба они были полны удивления, вызванного его присутствием, и это немало поразило Ванамонда.
  2. Komoly társkereső Egyed
  3. Randivonal - Társkereső nők
  4. Randivonal - Keresztény társkereső

E feladat végrehajtására a birtokukban levő sajátos ajándék, azaz karizma teszi őket alkalmassá, ami nem más, mint a házasságszentségének ajándéka. Egyik részről ugyanis megmutatkozik a személy szabadsága iránti fokozott érzékenység, valamint a házasságban élő személyek közötti kapcsolatok minőségére, a nő méltóságára, a termékenységből és gyermeknevelésből fakadó felelősségre jobban figyelő lelkület; továbbá jelen van a tudat, hogy ápolni kell a családok közötti kapcsolatot a kölcsönös anyagi és lelki segítségnyújtás által, miközben újra fölfedezik a család sajátos egyházi küldetését és feladatát az igazságosabb társadalom építésében.

Másrészt azonban vannak olyan jelek is, melyek az alapvető értékek torzulásáról tanúskodnak és aggodalmat keltenek: a téves elméleti és gyakorlati felfogás, mely szerint mindkét házasfél teljhatalommal rendelkezik önmagával; a súlyos félreértés a szülő-gyermek kapcsolatát meghatározó tekintélyről; a nehézségek, melyeket a család a lelki értékek áthagyományozásával kapcsolatban nem egyszer tapasztal; a válások növekvő száma; az abortusz bűne; az úgynevezett sterilizáció napról napra terjedő gyakorlata; valamint a fogamzásellenes lelkület megjelenése.

E bajok forrása gyakran a szabadság rosszul értelmezett fogalma, mely szerint a szabadság nem azt a képességet jelenti, melynek birtokában az ember megvalósíthatja Isten tervét a házasságra és a családra vonatkozóan, hanem egy olyan erőt jelent, amely nincs alávetve senkinek és önszeretetből nem egyszer mindenkivel szemben a maga kényelmét keresi.

Szem előtt kell tartanunk az ún. A gazdagabb országokban pedig a túlzott jólét, valamint a fogyasztói szemlélet — melyet paradox módon a jövő iránti bizonytalanság és félelem katolikus nő keres férfit — fosztja meg a házastársakat attól a bizalomtól és nagylelkűségtől, mely az új emberi élet világra hozatalához szükséges, s ami nélkül az új életet gyakran nem áldásnak, hanem elhárítandó veszélynek tekintik.

Abban a történeti helyzetben tehát, melyben a család ma él, a fény katolikus nő keres férfit a sötétség egyaránt jelen van. Maga e tény mutatja, hogy a történelem nem szükségszerűen a jobb felé tartó folyamat, hanem a szabadság, sőt szembenálló szabadságok küzdelmének eredménye; azaz Szent Ágoston ismert tétele szerint a történelem két szeretet közötti harc: egyik oldalon az Isten iránti szeretet áll, amely önmaga megvetéséhez jut el, másik oldalon pedig az önszeretet, amely Isten megvetése chlamydia keresni az emberekben tart.

A Szinódus atyái rávilágítottak e tény legaggasztóbb jeleire. Az ilyen humanizmus megalkotásában a tudomány és annak technikai alkalmazásai olcsó felelősséget egyetlen új lehetőséget nyújtanak.

Mindazonáltal gyakran visszaélnek a tudománnyal, amelynek eredeti rendeltetése arra szólt, hogy az emberi személyt szolgálja; gyakran politikának válik részévé, amely aztán a kutatást is, az alkalmazást is önkényesen irányítja. Szükséges tehát, hogy mindenkiben ismét tudatossá váljék az erkölcsi értékek elsőbbsége, nevezetesen azoké, amelyek az emberi személy kiemelkedő értékei.

Mások jó embernek tartanak. Én annyit teszek hozzá: a magam hétköznapi hibáival, gyarlóságaival.

A nagy feladat — melynek megoldása az emberi társadalom megújításához korunkban annyira szükséges — abban áll, hogy újra fölfogjuk az élet alapvető értékeinek végső értelmét. Azokat a mérhetetlen lehetőségeket, amelyeket a tudomány szolgáltat, csak akkor lehet az emberi személy javára fordítani — a maga teljes igazságában, szabadságában és méltóságában célként tekintve az embert —, ha a tudatban elevenen él a mondott értékek elsőbbsége.

Arra azonban szükség van, hogy a tudomány a bölcsességhez társuljon.

Keresztény társkereső - CUPYDO a keresztény társkereső oldal

Korunk kultúrájában helyre kell állítani a kapcsolatot az isteni Bölcsességgel. E Bölcsességben Isten teremtő tette részesített minden embert, és a mai családok csak a Bölcsesség iránti hűségben működhetnek együtt gyümölcsözően egy igazságosabb és testvériesebb világ építéséért. Az katolikus nő keres férfit megtérés pedig elkerülhetetlenül éreztetni fogja jótékony és megújító erejét a társadalomban és annak struktúráiban is.

Folyamatos és szüntelen megtérésre van szükség, amely megköveteli ugyan, hogy az ember bensőleg minden rosszal szakítson és adja oda magát a jónak annak teljessége szerint, a valóságban azonban e megtérés fokozatosan valósul meg és fokozatai mindig magasabbra visznek. Katolikus nő keres férfit bontakozik ki egy dinamikus folyamat, amely fokozatosan előre haladva egyre jobban beépíti Isten ajándékait és végtelen szeretetének követelményeit az ember személyes és társadalmi életébe.

Emiatt egy olyan nevelési folyamatra van szükség a növekedésben, amelyben az egyes hívők, családok és népek — sőt maga az emberi kultúra — türelmesen adják át másoknak mindazt, amit Krisztus misztériumából már elnyertek, s ezáltal segítik őket abban, hogy a saját életkörülményeik között teljesebben megismerjék és megvalósítsák e misztériumot.

Ahhoz tehát, hogy a keresztény hit egyre jobban áthathassa az emberi kultúrát a házasság és a család részterületein is, e szellemben kell hatnia a lelkipásztori törekvéseknek; azaz az egyetemes Egyházzal való közösség és a lelki kultúra különböző formáinak az Evangéliummal való megfelelősége kettős elvére támaszkodva kell kutatnia elsősorban a Püspöki Karoknak és a Római Kúria illetékes hivatalainak irányítása alatt.

A keresztény hitnek az emberi kultúrába történő beépítése által lesz teljessé az a folyamat, amely az isteni Bölcsességgel való szövetség helyreállításához vezet: és e Bölcsesség maga Krisztus.

Az egész Egyház gazdagodni fog ugyanis a lélek kultúrájának azon a formáival is, amelyek technológiában ugyan nem, emberi bölcsességben azonban katolikus nő keres férfit és kiváló erkölcsi értékek éltetik őket.

Az Isten szeretet: [21] benső életét a személyes szeretetközösség misztériumában éli.

Találj Rám Megbízható,kedves,szolid utazást,természetet kedvelő lány vagyok.

Azáltal, hogy a férfi és a nő emberi természetét a saját képmására teremti, a lelkiismerettel együtt beléjük oltotta a szeretetre és a közösségre szóló meghívást, azaz képességet és felelősséget. Ezért van az emberben képesség a szeretetre és a közösségre, s ugyanezért felelős is találkozó női tűzoltó. Az ember mint megtestesült szellem, azaz ismerősök hohenlohe megnyilvánuló lélek és halhatatlan szellemmel áthatott test, a maga összetett voltában kapja a meghívást a szeretetre.

A szeretet az emberi testet is magába foglalja, s az részesévé válik a szellemi szeretetnek. A keresztény kinyilatkoztatás két katolikus nő keres férfit módot ismer a szeretet azon hivatásának katolikus nő keres férfit, amely az emberi személyt teljes egészében érinti: a házasságot és a szüzességet.

Ezért a nemiség, mely által a férfi és a nő a házastársakra katolikus nő keres férfit jellemző cselekedetekkel kölcsönösen odaadják magukat egymásnak, egyáltalán nem biológiai tény csupán, hanem az emberi személy legbensőbb magvát érintő valóság.

A nemiség csak akkor nyilvánul meg igazán emberi katolikus nő keres férfit, ha kiegészítő része annak a szeretetnek, amellyel a férfi és a nő teljes önmagát kölcsönösen és mindhalálig elkötelezi. A test fizikai átadása hazugság volna, ha nem annak a teljes, személyes átadásnak volna jele és gyümölcse, amelyben az egész személyiség a maga mulandó anyagi valóságában is jelen van: ha ugyanis az ember megtartana magából valamit — még ha csak a lehetőséget is, hogy később másként határoz — már nem adná teljes önmagát.

Az a teljesség, amit a házastársi szerelem megkíván, összhangban áll a tudatos termékenység követelményeivel is.

Amikor ugyanis ez a szerelem ember nemzésére irányul, természete szerint múlja felül a pusztán biológiai rendet, és magába zárja mindazokat a személyes értékeket, melyekre szüntelenül és mindkét házasfél részéről szükség van ahhoz, hogy házastársi szerelmük megfelelően növekedjék.

A házasság intézménye nem a társadalom vagy egy tekintély törvénytelen beavatkozása, nem is egy külsőség rákényszerítése, hanem a házastársi szerelem szövetségének belső igénye, amely nyilvánosan egyetlennek és kizárólagosnak vallhatja magát, hogy így legyen hűséges a Teremtő Isten tervéhez. E hűségtől egészen távol áll, hogy megkösse a személy szabadságát, sőt megvédi azt minden szubjektív és relatív értelmezéstől, és a teremtő Bölcsesség részesévé teszi.

Szeretetük köteléke annak a szövetségnek lesz képe és jele, amely Istent és az ő népét kapcsolja egybe. Izrael hűtlensége azonban nem szünteti meg az Úr örök hűségét, s így Isten örökké hűséges szeretete úgy jelenik meg, mint annak a hűséges szeretetkapcsolatnak példája, amelynek a házastársak között kell lennie.

Ez a kinyilatkoztatás végső beteljesedését a szeretet ajándékában éri el: a megtestesülésben, amelyben Isten Igéje magára veszi az emberi természetet, és a keresztáldozatban, amelyben Jézus Krisztus az Egyházért mint menyasszonyáért ajánlja fel önmagát. Ebben az áldozatban tárul fel egészen a terv, melyet Isten a férfi és a nő természetébe már a teremtéskor beleírt. A Szentlélek pedig, akit az Úr kiáraszt, új szívet ajándékoz és alkalmassá teszi a férfit és a nőt arra, hogy úgy szeressék egymást, ahogyan Krisztus szeretett minket.

A házastársi szerelem eljut arra a teljességre, melyre természete szerint rendeltetett, tudniillik a házastársi szeretetre, amely különleges és sajátos módja annak a krisztusi szeretetnek, amellyel Ő adja magát a kereszten. A házastársak arra hívatnak, hogy ebből a szeretetből éljenek. Minő iga az, amely két egyreményű, egyfegyelmű és ugyanazon szolgálatot tevő két hívőnek igája! Mindketten testvérek, mindketten szolgatársak, nincs köztük sem testi, sem lelki széthúzás, sőt ők ketten valóban egyek testben, s ahol egy a test, ott egy a lélek is.

Házasságuk szentségi jellege miatt tartoznak egymáshoz a házastársak a felbonthatatlanság kötelékével. S mivel kölcsönösen egymáshoz tartoznak, a szentségi jel révén valóban megjelenítik Krisztus és az Egyház kapcsolatát.

  • Keresztény társkereső illetve katolikus társkereső: nehézségek Magyarországon Jól kereső állása van, saját lakást bérel, melyet szépen berendezett.
  • Nyugdíjas társkeresők - Páauxx.hu

A házastársak tehát állandóan emlékeztetik az Egyházat arra, ami a Kereszten végbement; egymás és gyermekeik számára az üdvösség tanúi lesznek, melynek részesévé a szentség teszi őket.

A Krisztus életében való részesedésnek különleges elemei valósulnak meg: a házastársi szeretet olyan egyetemességet hoz magával, amelyben a személy minden alkotó eleme helyet kap — a katolikus nő keres férfit és az ösztön igényei, az érzékek és az érzelmek erői, a lélek és az akarat vágyai —, s e szeretet arra a legszemélyesebb egyesülésre irányul, amely a testi egyesülésen túl nem mást, mint egy szívet és egy lelket hoz létre.

Azonban igényli e végső, kölcsönös odaadás felbonthatatlanságát és hűségét, valamint sugar baby akadémia termékenységre való nyitottságot. Egyszóval minden természetes házastársi szeretet közös tulajdonságairól beszélünk, de olyan új tartalommal, amely e szerelmet nemcsak megtisztítja és megerősíti, hanem olyan magasságba emeli, ahol sajátosan keresztény értékek megnyilvánulása lesz [33].

Így tehát a házastársak, amikor egymásnak adták önmagukat, önmagukon túl magát a gyermeket ajándékozzák egymásnak, mint szerelmük eleven képét, a házastársi egyesülés örök jelét, továbbá saját állapotuknak azt az élő és feloldhatatlan bizonyságát, melynek következtében apa és anya lettek.

katolikus nő keres férfit

Amikor a házastársak szülővé lesznek, Istentől egy új feladatot és a vele kapcsolatos felelősség ajándékát kapják. A testi terméketlenség ugyanis alkalmat szolgáltathat a házastársaknak arra, hogy az emberi személy más természetű fontos szolgálatait végezzék, mint pl.

A házasság és a keresztény család az Egyházat építi. A családban ugyanis az emberi személy nemcsak világra jön és a nevelés révén lépésről lépésre bekapcsolódik az emberek közösségébe, hanem a keresztségi újjászületés és a hitbeli nevelés által Isten családjának, az Egyháznak is tagja lesz.

Az emberiség családját, melynek egységét a bűn megbontotta, Krisztus halálának és föltámadásának megváltó ereje megújította [37]. A parancs, amely a férfinak és a nőnek kezdetben adatott, hogy növekedjenek és sokasodjanak, ily módon nyeri el katolikus nő keres férfit igazságát és megvalósulását. Így az Egyház a szentségben született családban találja meg a maga bölcsőjét, valamint azt a helyet, ahol az emberi nemzedékekkel való találkozást megélheti, s viszont: az emberi nemzedékek itt találkozhatnak az Egyházzal.

A házasság és a szüzesség Isten és az ő népe szövetsége misztériumának és a belőle fakadó életnek két megnyilvánulási módja. Valahányszor nem becsülik nagyra a házasságot, az Istennek szentelt szüzesség sem létezhet; valahányszor nem úgy kezelik az emberi nemiséget, mint a Teremtő által adott értéket, a mennyek országáért történő lemondás elveszíti minden erejét. Mert ami egy silányabbhoz mérten látszik jónak, az aligha lehet nagyon jó; ami azonban egy mindenki által jónak ítélt dolognál jobb, az igen kiváló érték.

A szűz személy így az eljövendő feltámadás új világát elővételezi testében.

Feliratkozás a párKatt.hu hírlevelére

Ezért az Egyház teljes története folyamán mindig megvédte a szüzesség karizmájának kiválóbb voltát a házasság karizmája előtt, amiatt a teljesen egyedülálló kötelék miatt, amely a szüzeket Isten Országához köti.

A keresztény házastársaknak így joguk van ahhoz, hogy a szűzi életet élőktől jó példát kapjanak, s hogy azok hivatásukhoz mindhalálig híven tanúskodjanak előttük a hűségről. Amint ugyanis a házastársaknak olykor nehéz megőrizni hűségüket, és az önátadásra való törekvés önmegtagadást s vezeklést igényel tőlük, ugyanez megtörténhet a szűzi életet élőkkel is.

De épp a kísértések közepette is megmaradó hűségüknek kell támogatnia a házastársak hűségét. A feladatok, melyeket a családnak Isten akaratából kell végrehajtani az emberi történelem folyamán, a család belső természetéből fakadnak, s megmutatják dinamikus és egzisztenciális fejlődését.

Ezen felül egy olyan látásmód szerint, amely a dolgok gyökerét tekinti, azt kell mondani, hogy a család lényegét s feladatát végső soron a katolikus nő keres férfit határozza meg.

Emiatt a családnak az a küldetése, hogy őrizze, kinyilvánítsa és közölje a szeretetet, amely eleven visszhangja és tükröződése annak a szeretetnek, mellyel Isten az emberi nemet, valamint az Úr Krisztus az ő menyasszonyát, az Egyházat szereti. A család minden különleges feladata ennek az elsődleges küldetésnek kifejezése és konkrét megvalósítása.

Mélyebben át kell tehát tekintenünk a család küldetésének nagyszerű gazdagságát, s meg kell vizsgálnunk e küldetés sokféle és feltűnő megnyilvánulásait. A szeretetből kiindulva és azt szüntelenül szem előtt tartva a legutóbbi Szinódus ebben az értelemben világította meg a család négy általános feladatát: 1. A személyek közösségének megvalósítása.

Az élet szolgálata. Részesedés a társadalom fejlődésében. Részesedés az Egyház életében és küldetésében.