Kislemez események vonja megye nj


Pesti Hírlap, A képviselőháziján ma hétfőn délelőtt tíz érakor bemutatják a bizottságok részéről újabban el­készített jelentéseket s ezek között az TJgron Gábor összeférhotetlenségi ügyeiről szóló jelentést is. Ezen­kívül Széli Kálmán miniszterelnök válaszol Kossuth Ferencnek a chinal kérdésben tett interpellációjára.

Az ülésen a ház elnöke előterjeszti a főrendiház kislemez események vonja megye nj az ott szombaton elintézett törvényjavaslatok­ról, melyek országos határozatoknak nyilváníttatnak és szentosités alá terjesztetnek.

A napirend végére marad az országgyűlésnek a nyári szünidőre királyi kézirattal való elnapolása. Ezt megolözöleg azonban Széli Kálmán miniszterelnök visszavonja a quota­­javaslatot és nyilatkozik a helyzetről, mely nyilatko­zattételre a függetlenségi párt részéről esotleg Kossuth Ferenc szólal föl, hivatkozva arra, hogy a független­ségi párt nem tartja indokoltnak a királyi kézirattal történő elnapolást, mert igy a parlament tagjai meg­akadályoztatnak abban, hogy szükség esetén szünet j közbon is kérhessék az országgyűlés összehívását.

Az ilyen értelmű felszólalásnak a királyi kézirat föl­olvasása előtt kell megtörténnie, mert a kézirat ki­hirdetése után az országgyűlés nem vitatkozhatok az elnapolás ténye fölött. A kislemez események vonja megye nj választókerületben a füg­getlenségi as párt erősen szervezkedik s az akció oly nagy dimenziókat öltött már, hogy az előjelek komoly küzdelemre engednek következtetni.

itt található az donaukurieren ismerősök

Szomba­ton este Rimaszombatba érkeztek az orsz. A vondégeket ezrekre menő nép zászlókkal és fáklyászenével fogadta s Kriston Szabó János üd­vözölte, mire Barabás lelkes szavakkal válaszolt.

Vasárnap — délelőtt 9 órakor — a Széchenyi-kert­­ben tartotta programmbeszédót a függetlenségi párt jelöltje, Török Gyula, ki magát a as függetlenségi eszmék rendithetlen hívének vallja, az önálló vám­terület és hadsereg mellett állást foglal, a quotaeme­­lés. Az összefér­hetetlenségi törvény revízióját szükségesnek tartja s ahoz hozzájárul. A nép megéljenezte a jelöltet, ki előtt Kubik Béla, utána pedig Barabás Béla tolmá­csolta a központ üdvözletét, Páth pedig a Kossuth Feroneét.

Különösen tetszett Barabás gyönyörű beszéde, melyben leginkább a magyar iparpártolás és kislemez események vonja megye nj felekezeti s nemzetiségi béko érdekében, vala­mint a quota és az nj kereskedelmi törvény ellen szólt nagy hatással. Kriston Szabó befejező szavai után a képviselők a kerületben körútra indultak.

Petőfi Népe,

Ter­mészetes, hogy a szabadelvű jelölt Fáy Gyula pártja som nézi tétlenül a mozgalmakat s a jelölt győzelemre vitelén erősen buzgólkodik. A váratlan fordulat min­denkit meglepett s a fíiggetlensógipárt komoly moz­galma állandó izgalomban tartja a közönséget. Igen megnyugtató, hogy a án tartandó választás elnöke Lukács Géza megyei főjegyző lesz, aki pártatlansá­gának fényos tanujolét adta a hires Draskóczy—Fáy­­féle rimaszécsi választáson.

Képviselői beszámoló. A lengyeltóti választó­­kerület fülöp életben vasárnap SzöUos-Györökön össze­gyűlve, Ábrányi Kornél beszámoló beszéde után Széli Kálmán miniszterelnökhöz a következő táviratot küld­ték: »A Szőlős-Győrökön összegyűlt nagy számú vá­lasztó közönség Ábrányi Kornél képviselő beszámoló beszéde alkalmából a bizalom és tisztelet hevével és őszinte lelkesedéssel üdvözli Nagyméltóságodat.

i am looking for a mali nő a házasság

Isten áldását kérjük működésére. Béos, jun. Saját tudósítónktól. Szcgyény- Marich László berlini nagykövet ma ideérkezett. Béos, jnn. Matlcko­­vics volt államtitkár visszautazott Budapestre. Párizs, jnn. Egy tegnap este rendezott nacionalista bankett után verekedés volt, mely alka­lommal egy ember revolvorlövés által karján megse­besült és Dubuc községtanácsos késszurás által köny­­nyen megsérült.

Párizs, jun. A tegnapi közúti kocsi-kisik­lás alkalmával megsebesült egyének közül háromnak, köztük Neppelnek, a német kiállítási osztály őrének, az állapota reménytelen. London, jun. A Slough mellett történt vasúti összeütközésnél négy ember életét vesztette és 60 megsebesült. Baka, jun. A Ter, Akopov, Mantasov, VI- sov és más nafta-telepeken e hó én tűz ütött ki, mely 60 fúrótornyot és más épületeket elpusztított. A kár jelentékeny.

Resina, jun. A Vezuv-obszervatórium kö­zelében fölállított Megváltó-keresztet ma ünnepioson beszentelték Frisco bíboros, a hatóságok, egyesületek és nagy nópíömeg jelenlétében. Kislemez események vonja megye nj oszírák politikai helyzet.

Prága, jun.

Ke­zek cseh miniszter itt tartózkodásáról követke­zőket irja a Politik: Rezek az ifjú csehekkel tartott értekezletein azzal fenyegetödzött, hogy a Körber-kormány nyelvtörvény-tervezetét a Rezeknek szemére hányják a csehek, hogy mint cseh miniszter nem népe érdekeit védte, hanem inkább a kormányt a cseh politika gyöngesé­­geire figyelmeztette.

És persze ingyen gyógyít bennünket. Dupin k. Emma; Azonnal, kisasszony. Tovább fe­cseg. És mikor elmegyünk a papához, mindig minket bocsájtanak be hozzá legelőször, bár­mennyien várakoznak is az előszobában. Jaj, müyen dühösen néznek ránk azok, akiket megelőzünk! De mindegy, jogunk van hozzá. Mert a mama nem azért volt a doktor felesége tizenegy esztendeig, hogy még meg is várakoz­tasson bennünket éppenúgy, mint másokat. Emma : Igen, de csakmint barátomat.

Mert olyan furcsa ember. Fogorvosnak még csak megjárja, de apának vannak jobb emberek is. Nagyon sokkal jobbak!

ülés nő quimper

Most nem fáj a foga, ugy-e? Emma: Nem, kisasszony.

Új ESO-észlelések szerint a Vénuszénak csupán fele egy kőzetexobolygó tömege

A száj-szegletét ne húzza le, hanem inkább föl, hogy ne legyen olyan szomorú az arca. Kezdjük, kérem. Emma énekel ; Do—o—o—o—o Dupin k. S aztán nem nyitja ki eléggé a száját. Kezdjük újra. Emma : Do—o—o—o— Hirtelen abba­hagyja.

Pesti Hírlap, 1900. június (22. évfolyam, 149-177. szám)

Jaj, kisasszony, belement a levegő a fogamba. Milyen hideg ez a levegő! Folytassuk a leckét. Emma : Nem lehet, kisasszony, — nagyon fáj a fogam már megint.

társkereső kávézó rostock

Ó mennyire fáj! Emma: Pedig doktor Charley Már most higyjen benne áz ember! Hogy becsapott engem! Emma: Igen, Dassier úr bizonyára jól ismeri, és mégse hívja soha másként, mint ko­médiásnak.

Petőfi Népe, 1964. január (19. évfolyam, 1-25. szám)

Emma: S ha meggondolom, hogy a ma­mával azért mégis elég gyakran meglátogatjuk még nem gyakorló zsidó társkereső js, amikor egyikünknek se fáj a foga. Nem mondjuk meg Dassier úrnak, mikor találkozunk kislemez események vonja megye nj doktorral, hol az állatkerti­ben, hol a temetőben, egyszóval a legképtele­nebb helyeken is, csakhogy meg ne lássanak bennünket. Emma: A viszontlátásra, kisasszony, a jövő hétfőn.

Emma: Igen, igen. Holnap elmegyek a fogorvoshoz De nem a papához, hanem egy másikhoz. Egy komoly fogor­voshoz. Prága, jun, 17, Dr Rezek miniszter ma délelőtt hosszasabban értekezett Coudenhova gróf helytartóval ós később Srb dr polgármestert fogadta.

Délután -a niszter Bécsbe utazott.

Történelem

Chinai események. Washington, jun.

Új ESO-észlelések szerint a Vénuszénak csupán fele egy kőzetexobolygó tömege Közülük egyik tömege a Vénuszénak csupán fele — így ez a legkisebb tömegű exobolygó, amelyet a radiálissebesség-módszerrel észleltek —, és valószínűleg csillagának lakhatósági zónájában kering, felszínét pedig víz borítja. Az eredmény fontos lépés az élet nyomainak keresésében a Naprendszeren kívüli, Földéhez hasonló méretű bolygókon.

Itteni hivatalos körökben nem tudnak a Lafan-ügynökség ama híré­nek megerősítéséről, mely szerint Pekingben a kö­vetségeket elpusztították és az ottani német követet meggyilkolták volna.

Minthogy Conger követtől és az észak-chinai amerikai konzuloktól, vala­mint Kempf tengernagytól sem érkeztek ily fajta hirek, ennélfogva e jelentésnek nem tulajdoníta­nak hitelességet. Az a körülmény, hogy Kempf tengernagyról tegnap óta semmit sem tudnak, komoly aggodalmakra ad okot.

jungfrau férfi flört

Ha rövidesen helyre nem áll a távirati érintkezés Kempffel, akkor egy gyorsgőzöst küldenek Manilából Ta­buba, hogy a helyzetről hírt szerezzen.