Egységes túrázás bautzen


Bácskiskunmegyei Népújság, Pieck elvtárs a következő leve­let intézte Bénái egységes túrázás bautzen A Magyar Népköztársaság kor­mányának képviselői és egységes túrázás bautzen Német Demokratikus Köztársaság kor mányküldóttsége között lefolyt tárgyalások eredményes befeje­zése arra indított, hogy kormány­küldöttségünket hazatérése után azonnal fogadjam és jelentésüket meghallgassam.

meeting lány testépítés egységes párt paderborn

Nagy örömmel értesültem arról, hogy milyen szí­vélyesen fogadták kormánykül­döttségünket és arról, hogy a la nácskozások az őszinte barátság szellemében folytak le. Ezért t levelemmel önnek és az ön sze­mélyén keresztül a Magyar Nép- köztársaság kormányának és az egész magyar népnek szívélyes köszönetemet fejezem ki.

Azok a szerződések, amelyek országaink között létrejöttek, rendkívül értékesen hozzájárulnak a béke biztosításához és a legna­gyobb békehatalom, a Szovjetunió vezetése alatt állá nemzetközi béketábor megerősítéséhez.

  • Ipad meet
  • Egyetlen nyaralás fekete- erdő
  • 50 60 társkereső

A múltban a Magyarország és Németország között megkötött szerződéseket imperialista és fa­siszta. A népek leigázásának és a háborúnak volt ez a politikája, amely teljes mér­tékben a népek érdekei éllen irá­nyult. Ezzel szemben kormányaink képviselői olyan megállapodáso­kat kötöttek, amelyek a béke biz­tosítását, a baráti kapcsolatok­nak, az egyenjogúság és a köl­csönös megbecsülés alapján tör­ténő helyreállítását szolgálják és valamennyi békeszerető nép osz­tatlan helyeslésével találkoznak.

EK 2020 - 11. Erdős jogcímek 3. (Agrárerdészeti rendszerek)

A békének és barátságnak e egységes túrázás bautzen azért köthettük meg, mert kormányaink a két nép bi­zalmának letéteményesei és mert a Szovjetunió iránti közös, szo­ros barátság fűz össze bennün­ket. A gazdasági, kulturális és mű­szaki-tudományos együttműkö­désről szóló megállapodások a magyar és a német nép életszín­vonalának emelését és békés épitC munkáját szolgálják.

Kétségtelen, hogy ezek a szer­ződések jelentős hatással lesznek egész Németországra és elő fog­ják mozdítani az egységes, de­mokratikus, valóban békeszeretö Németországért vívóit harcot. Ezért a tárgyalások eredményes lefolytatásában és a Magyar Nép- köztársaság kormánya és a Né­met Demokratikus Köztársaság kormányküldöttsége által megkö­tött szerződésekben a termékeny, baráti együttműködés biztosítékát és a sarlós békéért vívott közös harcunk nagy sikerét látom.

Fogadja Elnök tír, baráti nagy­rabecsülésem kifejezését. PIECK Bénái elvtárs válasza Pieck elvtárs levelére: őszinte örömmel vettem kézhez ezévi június i levelét, melyben Elnök Úr megelégedésének ad ki­fejezést a Német Demokratikus Köztársaság kormányküldöttsé­gének budapesti fogadtatásával és a két ország kormánya, között le­folytatott tárgyalások eredményes ségével kacsolatban.

»MAG OSI X« automobilok. Kedves Lily! Mar lette. Budapest, IV., Váci-u. 3. Nizza, 1928 december 25

A Magyar Népköztársaság kormánya £s az egész magyar nép nevében bizto­síthatom önt, hogy a fogadtatás, amelyben a Német Demokratikus K üztá rsaság korma nyk ül döttségt Magyarországon részesült, az egész dolgozó magyar nép őszinte barátságának megnyilvánulása volt. Engem és az egész magyar kormányt, éppen úgy, mint önt, Elnök tír, a legőszintébb örömmel tölt el az a tudat, hogy egységes túrázás bautzen meykö lőtt gazdasági, műszaki-tudomá­nyos és kulturális egyezmények­kel az új alapokra fektetett né­met-magyar barátság szilárd pil­léreit teremtettük meg s ezzel je­lentékenyen hozzájárultunk a két ország további békés épitO mun­kájának biztosításához és a nagy Szovjetunió vezetése alatt álló békeiábor erősítéséhez az imperia­lista.

  1. Stuttgart u30 egyetlen párt
  2. Találkozik a sport a nők

A most lefolytatott tárgyalások és az azok eredményeképpen lét­rejött baráti egyezmények meg­győző erővel tanúskodnak arról az óriási változásról, amely a ma­gyar és a német nép egymáshoz való viszonyában bekövetkezett.

Mindkét nép és mindkét ország közös, nagy felszabadítónk, a Szovjetunió segítségével, gyöke­resen és véglegesen szakított a múlt súlyos örökségével, és eltö­kélten halad előre új utján, amely a demokrácia és béke útja, az összes demokratikus és békesze­retö népek baráti együttműködé­sének útja.

Kétségtelen, hogy a mcgkötöll egyezmények mindkét ország és mindkét nép érdekeit egyaránt elő­segítik, mindkettő javát szolgál­ják. Szilárd meggyőződésem, hogy az a. Ma, amikor az imperialista há­borús gyujtogatók részéről a békeszeretö demokratikus népek jövőjét új veszedelmek fenyege­tik, a béke és a demokrácia őszinte híveinek sokszorozott erő­vel kell összefogniok a béke vé­delmére. Szilárd meggyőződésem, hogy a magyar és a nemet nép őszinte és elszakíthatatlan barát­sága ehhez jelentősen hozzá for, járulni.

Fogadja Elnök tír őszinte nagy­rabecsülésem kifejezését.

Pirna, Szász Svájc kapuja

A szovjet falvak és városok dolgozói forrón üdvözlik a Leg­felső Tanács nyilatkozatát, mely- lyel állást foglalt a stockholmi békefelhívás mellett. Az egész szovjet nép kifejezésre juttatja szilárd elhatározását, hogy meg­védi a békét és melegen támogat­ja a szovjet kormány békeszerető politikáját.

A Sarló és Kalapács élüzem üzemi gyűlésén ember vett részt, Revjakin elvtárs, az üzemi pártbizottság titkára kifejtette, hogy a Legfelső Tanács tör­ténelmi jelentőségű nyilatko­zatiban az egész szovjet nép hajthatatlan békcakarata tes­tesül meg. Az üzem dolgozói három pontból álló határozatot fogadtak el: 1.

Bácskiskunmegyei Népújság, július (5. évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana

Egyhangúlag aláírják a stockholmi felhívást. Még szé­lesebbé fejlesztik a szocialista versenyt a munkások, a mérnö­kök és technikai dolgozók és al­kalmazottak körében az Nikoláj Bulin, az üzem szta- hánovista munkása, hangsúlyoz­ta, hogy egységes túrázás bautzen imperialisták közvet­len agressziós lépésekre térnek át.

Az üzemi gyűlés határozatot hozott, amelyben a dolgozók mélységes felháborodását fejezik ki az angol-amerikai háborús uszítók újabb alávaló támadásai miatt. Hasonló határozatokat hoztak Leningrád, Ukrajna, a balti szov­jet köztársaságok, az Ural-vidák, Dél-Kaukázus és Közép-Azsia dolgozói is. A Német Szocialista Egységpárt harmadik kongesszusának elő­készítésében résztvevő bautze­ni kerületi küldöttkonferencia testvéri harcos üdvözletét kül­di önnek és az egész magyar népnek.

A Magyar Népköz- társaság és a Német Demok­ratikus Köztársaság egységes túrázás bautzen létrejött müszaki-rudományos kulturális és pénzügyi, vaia mint árucsereforgalmi megái lapodás büszkeséggel és öröm mel tölt el minket.

A két néi közötti megegyezés újabb csa pást mér az angol—amerika imperializmusra és erősíti i békeharcosok nyolcszázmillió; táborát.

flört hajlított, mint valaha zavarba szexchat munka

Éljen a magyar és f német nép örök barátsága 1 Él jen barátságunk a szódatist£ Szovjetunióval. Ez azonban egyál­talán nem jelenti azt, hogy kormányát meg is tudja alakítani. Kétkedéssel tekintenek Páris­ban az elé, vájjon Queuille meg tudja-e szerezni a jobb­oldali szocialisták közreműkö­dését, akik húzódoznak attól, hogy nyíltan felelősséget vál­laljanak egy népszerűtlen kor­mány népszerűtlen intézkedé­seiért.

Emlékünnepély Dimitrov elvtúra paláidnak egyéves évforúulófán Nyikóláj Tyihonov, a Szovjet­unió Békevédelmi Bizottságának elnöke a TASZSZ munkatársának adott nyilatkozatában közölte, hogy június én megkezdődik a szovjet Békevédelmi Bizottság teljes ülése.

Tyiihonov hangsúlyozta, hogy: A Béke Hívei Világkongresszusa Állandó Bizottságának stockholmi kiáltványa meleg támogatásra talál a földkerekség minden ré­szén. A stockholmi felhívást már több mint százmillió jóakaratú ember írta egységes túrázás bautzen, tekintet nélkül nemzetiségére, párthoz, hitfeleke- zetbez tartozásra, társadalma helyzetre. Az aláírások száma ál­landóan növekszik. A szovjet nép híven a béke és a nemzetek együttműködése bölcs sztálini politikájának elveihez — aktiv harcosa volt és marad a békének.

Egységes túrázás bautzen mindig üdvö­zölte a béke híveinek a háborús uszítók tervei ellen vívott harc­ban kifejtett erőfeszítéseit, mert a Szovjetunióban nincsenek egységes túrázás bautzen osztályok és csoportok, melyek­nek érdekük fűződnék hódító háborúkhoz.

Hazánk népei nagy lelkese­déssel fogadták a Szovjetunió Legfelső Tanácsának a stock­holmi kiáltványt támogató nyilatkozatát.

özvegy férfi jumo társkereső

Országunk dolgozói számos le­vélben, népes gyűléseken teljes egyetértésüket fejezik ki a Leg­felső Tanács nyilatkozatával.

Né­pünk kijelenti, hogyi teljes egé­szében támogatja a szovjet kor­mány következetes békeszeretü politikáját, törhetetlenül eltökél­te, hogy önfeláldozóan küzd a békéért. Az egész haladó emberiség fontos láncszemnek tekinti a stockholmi felhívást támogató aláírások gyűjtését azoknak az intézkedéseknek sorozatában, melyek az imperialista agresszo- rok terveit vannak hivatva meg­hiúsítani.

zsidó kultúra know ír nő keresés

A békéért folyó harc elsőrendű feladata az egész világ népeinek. Az amerikai uralkodó körök, mint az események mu­tatják. Koreában már nem szorít­koznak az agresszió előkészíté­sére, hanem közvetlenül támadó cselekményekre tértek át. A szovjet emberek számára nyilvánvalóan hatalmas jelentő- tésű a stockholmi felhívás.

Pirna, Szász Svájc kapuja » KirándulásTippek

Minden egyes szovjet ember kész aláírni ezt az igen fon­tos okmányt. A szovjet nép békétvédő egysé­ges akaratának tükröződnie kell a stockholmi felhívást támogató aláírásokban. Június 30 ától kezdve egész országunkban kibontakozik az aláírásgyűjtési kampány. A szovjet békevédelmi bizott­ságnak meggyőződése, hogy min­den egyes szovjet ember aláírja az atomfegyver betiltását követelő stockholmi felhívást.

Országunk dolgozói a stockholmi felhívás egyhangú támogatásával kifeje­zésre juttatják népünk hatalmas tömörülését a bolsevikok nagy pártja, I.

Sztálin elvtárs, va­Az Egységes túrázás bautzen Budapesti Pártbizott­sága és a Magyarországi Bolgárok Bizottsága Georg Mihajlovlcs Di­mitrov elvtárs halálának egyéves évfordulóján július 1-én, szomba­ton délután 6 órakor a Zenemű­vészeti Főiskola nagytermében emlékünnepélyt rendes.

Luben Geraszimov, magyarországi bol­gár követ.