Svájci bauer ő keres vele, Kanadai Magyarság, január-június (5. évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana


Calonder részére [7] Bécs, A legfrissebb politikai eseményekről szóló távirataim [8] folyományaként tisztelettel megküldöm Önnek a mellékletben prágai konzulunk [9] f. A hajdani kettős Monarchiában a káosz uralkodik. Csehországban úgy tűnik, hogy az új kormány valamennyire fenn tudja tartani a rendet. Budapestről harcokat jelentettek, lefolyásukat pontosan még nem lehet rekonstruálni; előzetesen csak annyi tudható, hogy Károlyi Mihály gróf a Nemzeti Tanács segítségével miniszterelnök lett.

Azt sem tudom, hogy vajon az uralkodó számára biztos-e még Szent István koronája; egyelőre a császárnéval együtt Schönbrunnban tartózkodik, míg gyermekei a Budapest melletti gödöllői kastélyban vannak. Ha Csehországból mégis királyság lenne, akkor királyként Hohenberg hercegről beszélnek.

Magyarországon vannak emberek, akik Károly király [14] helyett a Budapesten élő népszerű József főherceget szeretnék a trónra emelni.

Magyarországról természetesen nehezen tudtam szóra bírni a nagykövetet, nem sajnálja [Magyarországot] mostani belső nehézségeiért. Andrássy gróf [17] azt mondta neki, hogy a Wilsonhoz [18] intézett, különtárgyalásokra vonatkozó felajánlkozása a minimuma volt annak, amit a magyaroknak meg kellett engednie; ők még sokkal tovább mentek volna! Gróf Andrássy nem tudott még követeket fogadni.

Ma azt is hangsúlyozzák, hogy Németország még Szerbiával is mindig jól kijött.

írja flirt app ingyen

November 1. A helyzet egyre inkább elmérgesedik, mégis remélik, hogy Bécsben fenn tudják tartani a rendet. Alakulóban van a polgárőrszervezet, és teljesen csendben szervezik a német kolóniában a fiatal polgárőröket a német nagykövetség védelmére. Leginkább a frontról visszaözönlő csapatoktól tartanak, vannak félős emberek, akik vágynak egy angol helyőrségre.

A budapesti események, gróf Tisza társkereső, nagy emberek természetesen alkalmatlanok arra, hogy megnyugtassák a kedélyeket. Magam csak a salzburgi országhatárig kísérem a hölgyeket, így egyedül csak vasárnap leszek távol Bécstől. Nemcsak a hölgyek miatti aggódásból hoztam meg ezt az intézkedést, hanem főleg azért is, mert így nélkülük nagyobb a mozgásszabadságom. Várható, hogy a svájciak hazatelepülési exodusa is bekövetkezik, és meg kell vizsgálnunk majd, hogy ehhez egy vagy több svájci vonatot szervezzünk.

Valószínű, hogy az osztrákok is menedéket fognak keresni nálunk, kérem, hogy vizsgálják meg, és értesítsenek, hogy ilyen kéréskor előzékenyek legyünk az utazási vízum kiadásánál vagy ne. Futárunk, Eisenhut [25] ma este utazik el Innsbruckon keresztül Buchsba. Következő útjai esetére azonban mérlegelendő, hogy a Lindau—München—Salzburg útvonal nem biztonságosabb-e.

A szociáldemokrata vezetők és kormánytagok nyugalomra intenek, svájci bauer ő keres vele nagyon aggódnak a rend fenntartásáért; arról van szó náluk, hogy nem akarják kompromittálni a szocializmust a bolsevizmussal. Calonder részére Bécs, Az események oly gyors tempóban követik egymást, hogy azok már írás közben elveszthetik aktualitásukat. A nagy kiszámíthatatlan [tényező] az antant elhatározása. Míg Németországban a leggyorsabb módon zajlik a balratolódás, addig Német-Ausztria vonatkozásában inkább a viszonyok látens bizonytalansága a jellemző.

Itt politikai értelemben még nem történt semmi erőszakos. A császár Schönbrunnban tartózkodik, a cs.

A legszélesebb körben meglepő módon veszik félvállról az ország szerencsétlenségét, a háború kimenetelét. A birtokos osztály fő motivációját a személye és vagyona biztonsága iránti félelem adja, az alsóbb osztályok és a katonaság között az éhezés teremt koherenciát, és addig, amíg az antant diktál, ettől a keserű tényezőtől függ minden további fejlemény.

Képzett körökben nagy a Német Birodalom iránti vonzódás; az arisztokrácia és az udvar úgy tűnik, hogy reménykedik az antant szimpátiájában. Általános kívánság, hogy a bolsevizmus elleni garancia angol megszállás lenne, mivel legkevésbé az angolokat gyűlölik, ellentétben Olaszországgal, aki által az utóbb kihasznált helyzet nagy elkeseredést okozott. Egy független állami [osztrák-német] lét nagyon kényesnek tűnik, mert gazdaságilag életképtelen.

Az óriási ipari központok és a gabonában szegény alpesi régiók lehetetlen képződményt adnak. Mióta megalakult az állam, mindenhol kér, hiszen idegen segítség nélkül nem tud létezni. A szocialista pártösszejövetelen a leghatározottabban kifejezték ezeket a gondolatokat. Ami a messzemenő államosítás veszélyeit illeti, feltűnő, hogy a mozgalom szellemi vezetői milyen mérsékeltek. A háborús minisztérium egyik magas rangú tisztje azt közölte velem, a vörös gárdák a rend fenntartására kapnak parancsot, a reakció általi veszély elleni politikai eszközként, nem pedig bolsevik lázadás eszközeként kell szolgálniuk.

A korábban említett szocialista calgary társkereső iroda egyértelműen elhatárolódtak minden erőszakos tevékenységtől, és hangsúlyozták, a szociális küzdelmet biztos pozíciókból és nyugodt körülmények között kívánják elkezdeni annak érdekében, hogy minden beavatkozást elkerüljenek.

Bauer figyelemre méltó beszédében azt mondja, a szocializmus magából a demokrácia tényéből származik. Ha a tömeget az éhezés miatt a végletekig megszorítják, ennek a mérsékelt vezetésnek is engednie kell. A következmények nemzetközi természetűek lennének. A következő tények lehetnek még érdekesek: A német nagykövetség egyik tagjától tudtam meg, hogy a nagykövetség kész tényként értesült a bajorok behatolásáról Tirolba, bizalmi emberemnél felmerült a kérdés, vajon ebben az esetben bajor külön akcióról lenne-e szó.

Az utóbbi napok eseményeiről készült távirati közleményeimhez és a sajtótudósításokhoz csak keveset tudok hozzátenni, mégis engedtessék meg nekem, hogy néhány eseményt kiemeljek, és ehhez kiegészítő megjegyzéseket fűzzek. Eközben Bécs tönkremehet. A diplomáciai testületeknek természetesen óvatosnak kell lenniük — azok is —, nehogy azt a benyomást keltsék, hogy ebben a kérdésben állást foglalnak.

Különösen veszélyes a szénhiány. Ha a svájci bauer ő keres vele végéig nem sikerül segítséget szerezni, nem csupán a tűzi szén elosztását kell leállítani, hanem a gáz- és elektromos műveket, a villamosokat, és részben a udo lindenberg új egységes is. Hogy ez mit jelentene, aligha képzelhető el. Nincs világítás olaj és a gyertya is hiánycikknincs utcai világítás egy kettő és negyed milliós lakosú kiéheztetett városban, tele elbocsátott, munkanélküli és demoralizált csapatokkal, veszélyeztetve a visszaözönlő hadsereg által!

November én vasárnap újra összegyűltünk a nunciatúrán, [40] ahol svájci bauer ő keres vele megjelent az akkor még hivatalban lévő miniszterelnök, Lammasch professzor. Lammasch úr felkért minket arra, hogy az antant-kormányokat tájékoztassuk erről a helyzetről, de nyomatékosan kérte, hogy nevét és hivatalát még a titkosított táviratokban se említsük meg, mivel ez az indiszkréció állásába kerülhet; [42] senki nem tud erről a lépéséről.

Ezért a magam részéről meg kell kérnem Önt, hogy közlésemet és ezzel kapcsolatos táviratomat szigorúan bizalmasan kezelje, mivel bizonyos körülmények között a diplomáciai testület számára ennek a diplomáciai lépésnek az ismertté svájci bauer ő keres vele kellemetlen is lehet. November A Német-Ausztria állam- és kormányformájáról hozott Különleges törvények szabályozzák Német-Ausztria részvételét a Német Köztársaság törvényhozásában és közigazgatásában, valamint a Német Köztársaság által hozott törvények és berendezkedése hatókörének kiterjesztését Német-Ausztriára.

Ha a külügyeket Berlinben összpontosítanák, a kérdés magától megoldódna; a kapcsolattartás pedig hasonló lehetne, mint most Berlin és München között, és akkor itt elegendő lenne egy ügyvivő, sőt egy főkonzul is.

Jönnek az állami pénzzel megtámogatott történelmi filmek

Aztán vajon a korábbi kettős Monarchia területén keletkező államokkal hogyan kellene szabályozni a diplomáciai kapcsolatokat, a dolog nem lenne egészen egyszerű. Egyfelől Német-Ausztria beolvadása a Német Köztársaságba még nem ment végbe. Viktor Adler halálával a külügyek új vezetője, dr. Otto Bauer Adler alteregója gratuláló táviratot küldött német kollégájának, dr.

Kanadai Magyarság, A bodeni tó partján, ragyogó kék nyári égbolt alatt játszódik le ez a bűbájos tör­ténet, melyben Robert Stolz mámorító dallamai lendítik a szerelmeseket a csárdás és a keringő ritmusain át a boldogság felé. Remek muzsika, ragyogó színek, szem­gyönyörködtető jelenetek, derű és kacagás, — egyszóval mindenki számára felejt­hetetlenül kedves szórakozás! Szombaton: 2. Gazdag kisérő műsor, s ennek keretében a legújabb német híradó : Blick in die Welt Az előadások naponta 6 és 8.

Hugo Haase-nak Berlinbe, amelyben kifejezetten kérte Német-Ausztria felvételét a Német Köztársaságba; feltűnő módon Haase egyetlen szóval nem említette választáviratában ezt a pontot. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy Ausztria távolról sem olyan erősen iparosított mint Németország, és a vidéki népesség kevésbé szocialista beállítottságú.

Mint ahogyan az engem meglátogató egyik új államtitkártól nem szocialista megtudtam, az államtanácsban az a félelem volt mérvadó a Németországhoz való azonnali csatlakozás mellett, hogy egyes országrészek, mint Salzburg és Tirol, amelyek egyébként is erősen Németországhoz, különösen Bajorországhoz hajlanak, maguk döntenek a csatlakozásról, meggyorsítva ezzel Ausztria még nagyobb szétaprózódását.

Не бойся - я вернусь. Затем он снова обратился к Серанис. - Я не обижаюсь на то, что ты пытаешься сделать, - сказал .

Bécs város polgármestere, amint megtáviratoztam Önnek, tegnap megkeresett azzal a kéréssel, járuljon Ön hozzá az antant által küldött szállítmány átengedéséhez, és adott néhány információt a f.

Mint mindenütt, már itt is kellemetlenné váltak a szocialista vezetők pártjuk baloldali szárnya számára, és úgy tűnik nekem, nincs kizárva, hogy megpróbálnak létrehozni egy vörös kormányt a mostaniban német nemzeti és keresztény-szociális tagok is ülnekami egyúttal a legjobb eszköz lenne elzárni az utat a monarchikus restauráció előtt. Ha fenntartják a rendet, és elkerülik a legsúlyosabb formáját az éhség- és szénszükségnek, illetve bevezetnek egy valamennyire is működő közigazgatást, akkor a köztársaságnak jók a kilátásai a megmaradásra.

A tapasztalatlan és rossz tanácsokkal ellátott uralkodó ügyetlen politikája, a német nemzetiek által felkeltett és a keresztény-szociálisok által is táplált bizalmatlanság a császárnéval és családjával szemben teljesen elmosta az uralkodópár korábbi népszerűségét. Én bármennyire is sajnálom, még arisztokrata körökben is kevés olyan emberrel lehet találkozni, akik hajlanának arra, hogy kiálljanak korábbi uralkodójuk mellett.

A császárhűség érvényesült az elhunyt Ferenc József császár felé, a fiatalnak azt vetik a szemére, hogy — ha szabad így kifejeznem magamat svájci bauer ő keres vele elrontotta a játékot [helyzetet], és magával rántotta az egész udvart és az arisztokráciát.

Nagy hiba lenne, ha az új kormány túl kevés tapintattal kezelné a megbukott uralkodót és családját; tegnap azt állították, hogy a császárné által Schönbrunnból a császári család által lakott Eckartsau kastélyba vitetni kívánt gyermekfehérneműt visszatartották, az ügyet ma cáfolták, a bécsiek jó szívére alapozott remény még nem tűnt el nyomtalanul; ha [tehát] a császárból és övéiből mártírt csinálnak, akkor ez a legjobb módszer arra, hogy elvesztett népszerűségét ismét felélesszék, hiszen egyik párt részéről sem lehet szó ellene irányuló gyűlöletről.

Míg a birodalmi németeknél — sőt katonatiszteknél és diplomatáknál — nemhogy nem tapasztalok sem reményt, sem szimpátiát Vilmos császár és a német trónörökös restaurációjával kapcsolatban, addig itt hasonló körökben olyasfajta rezignációval szembesül az ember, amely egyáltalán nem utasítja el a restaurációt, még akkor sem, ha még nincs senki, aki ezt meg merné kísérelni. Otto Bauer által ma nálam tett lépés a császár esetleges Svájcba való kitoloncolása érdekében ugyanabba az irányba mutat.

Diner-Dénes úr, a magyar szocialista külügyek államtitkára, [50] aki a napokban felkeresett engem, [51] reakciós intrikákat tulajdonít néhány Svájcban tartózkodó magasrangú úrnak; ezek elsősorban a következő személyiségek: 1.

Albert Mensdorff volt londoni nagykövet, [52] akit állítólag a most még kormányzó uralkodó rendelt oda az antanttal folytatandó tárgyalásokra. Berchtold főkamarás, aki [osztrák—magyar közös] külügyminiszter volt, amikor júliusában ultimátumot intéztek Szerbiához. Windisch-Grätz Lajos herceg. A magyarok ellene irányuló gyűlölete főleg arra vezethető vissza, hogy kész volt magyar élelmiszert biztosítani az osztrákoknak; a Lajtán túl ez egy halálos vétek. Oeschi, a császár testvérének főudvarmestere.

Róla azt terjesztik, hogy a császár számára keres egy villát, valószínűleg azonban intrikál is. Másokat is megnevezett, ezekre azonban nem emlékszem.

Diner-Dénes úr svájci bauer ő keres vele állítja, hogy ezen társaság magyar tagjai többek között Berchtold és Windisch-Grätz hazug híreket terjesztenek az új Magyarországról, annak kormányáról, a lázadásokról stb. Más forrásokból kapott információim szerint az utóbbi bizonyos fokig akár igaz is lehet, hiszen Magyarországon a legfőbb szociális ellentétet a parasztok és az urak között meglévő szinte középkori különbség képezi.

Azt, hogy vad lázadások fosztogatásokkal, rablással, gyújtogatással és gyilkolással számos helyen előfordultak iszonyatos események kíséretében, nem csupán az urak részéről hallom, hanem katonáktól is; a legborzasztóbban azokban a megyékben alakultak a dolgok, ahol nem-magyarok is laknak, és ahol a faji kérdés is svájci bauer ő keres vele játszott.

A szomszédunknál Liechtensteinban zajló forradalommal kapcsolatban az ottani kormány új vezetője, dr. Ritter, [56] aki megtisztelt ember írása megismerni, azt mondta, hogy ellentétben néhány sajtóhírrel, a herceget nem svájci bauer ő keres vele el, és nem is mondott le.

Senki sem gondol a Német-Ausztriához való csatlakozásra, mert akkor nem csupán az eddig ismeretlen katonai sorkötelességben, hanem főleg a meglévő és jövőbeli osztrák adósságok terheiben is osztozniuk kellene.

ingyenes társkereső honlapon android

Ritter [szoros] kapcsolatban áll a herceggel. Az alkotmánymódosítás főként abból állna, hogy a hercegség irányítása ezután nem a herceg által delegált, helytartói címet viselő osztrák hivatalnok alatt állna utóbb br. Ritter lenne ez az első közigazgatási vezető; született liechtensteini, nemrég Innsbruckban volt ügyvéd; ilyen minőségében számos alkalommal bízták rá svájciak védelmét, így volt alkalma a követségnek is levelezést folytatni vele. A [svájci] Szövetségi Tanács kemény kiállása, hadseregünk magatartása, és a svájci nép túlnyomó többségének magatartása az általános sztrájk alkalmával általános megelégedést, sőt csodálatot váltott itt ki; [59] irigység tárgyává vált a szemmel látható polgári közösségi érzés.

Otto Bauer, a külügyminisztérium vezetőjének befolyása alatt áll. Az élelmiszerválsággal kapcsolatos interjúm azonban tegnap megjelent; ezt itt mellékelem. A galíciai zsidópogromokról az első hírt egy rabbi küldöttségtől kaptam.

Ez az első küldöttség nyugat-galíciai pogromokat említett, ha beigazolódik, az ezt követően megfogalmazott lengyel értelmezést, miszerint csak a lengyel—rutén ellentétek svájci bauer ő keres vele lett volna szó, ez megcáfolja.

Kanadai Magyarság, január-június (5. évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana

Hétszáz galíciai származású zsidó egyetemi hallgató tüntetése, amit a Két lembergi városi képviselőből álló delegáció végre ugyanezeket az eseményeket írta le nekem, és arra kértek, hogy továbbítsam tiltakozásukat az antant felé kormányunkon keresztül. Lengyel részről ezeket az eseteket az anarchikus állapotok sajnálatos következményeként ábrázolták, ezen állítások alapján a mostani lengyel kormány, melynek politikai orientációja baloldali liberális, jobboldali szocialista, nincs abban a helyzetben, hogy a svájci bauer ő keres vele légiósok által a zsidók ellen táplált szenvedélyeket lecsillapítsa, akikben egyébként a rutének szövetségesét, valamint az árfelhajtás és drágulás fő felelőseit látják.

A lengyel kormány úgy érzi, hogy veszélyeztetve van belpolitikailag a forradalmi áramlatok által, a keleti határán előretörő, fosztogató bolsevik bandák ellen védekezik, nyugaton állítólag megszorongatják őket az Ukrajnából visszatérő német csapatok [és az általuk végrehajtott] kemény rekvirálások és büntetőakciók, végül is a rutének elleni harcok alapja a régi nemzetiségi konfliktus, és a zsidók tulajdonképpen ennek a rutén—lengyel utcai küzdelemnek a legkeményebb áldozatai.

legjobb fiatal társkereső

A rutének singles helmstedt a zsidók antantmegszállást kérnek a lengyelek ellen, a lengyelek a maguk részéről [ugyanezt] a bolsevikok és a németek ellen. Eddig Bécsben a helyzet nyugodt. Mivel azonban a rendszerváltás nem hozta el a gazdasági helyzet javulását, ezért erős az elégedetlenség, a kormány és minden párt most azon dolgozik, hogy elterelje erről a figyelmet, vagy a saját céljaira használja fel. Az osztrák-német néppárt a maga részéről megpróbálja kihasználni a hangulatot a zsidók ellen; ahogyan keresztény-szociális újságírói körökből hallom, a nézet abból az antiszemita röpiratból származik, amelyet ma reggel osztogattak a gyárakban, ebből az arzenál egyik általam ismert munkásától kaptam egy példányt, és [amelyből kiderül], hogy a kormány német-nemzeti és keresztény-szociális tagjait akarják erősíteni a zsidó-szocialista elemek kárára.

A zsidók maguk gyanú alatt állnak, svájci bauer ő keres vele puccskísérletet támogatnak az antant beavatkozásának érdekében, itt elsősorban a vagyon miatti félelem a mérvadó, ezek a körök a Németországhoz való csatlakozástól sem várnak pozitívat, míg az utóbbi esetnél a szocialisták a helyzetük erősítésében reménykednek.

Ahogyan utóbb alakultak az események, a mérsékelt szocialisták között mintha elfordulás lenne érzékelhető Németországtól. Az itteni, főleg zsidó elemekből álló Vörös Gárdáról állítják, hogy gazdag zsidók fizetik őket, akik ily módon kívánják biztosítani magukat. Másfelől azonban aláírásokat gyűjtenek az antant és politikája melletti kiállásért, itt az arisztokrácia tagjai is aláírnak.

találkozó az ember bretagne

Maga ez az ügyetlenség, ami ismét erős ellenmozgalomba fog ütközni, jól mutatja, hogy a hosszú történeti folyamaton keresztül kialakult gazdaság [63] nem állítható át egy szempillantás alatt Németország irányába, és a württemberg fürdik egy férfi való csatlakozás könnyen ítélheti [Ausztriát] nemzeti és gazdasági eljelentéktelenedésre.

Különböző bankigazgatók foglaltak nálam állást az Anschluß ellen; svájci bauer ő keres vele kormány szocialistái ezért a szemükre vetik, hogy ők az utóbbiak politikája ellen intrikálnak. Lengyelországból hallom, hogy a bolsevizmus veszélye különösen fenyegető, hogy a tömegekből újjászervezett hadsereg ereje már nem áll fenn, hogy a köztársaság svájci bauer ő keres vele Piłsudski nem államférfi, hanem egy ingadozó konspirátor.

Ezért lenne érdemes ebből a szempontból kiindulva nem olyan keményen megítélni a galíciai pogromokat; a héber faj hajlama a propagandára szintén szempont, ezek az események máris a fiatal lengyel állam kárára váltak ismertté. Német nyelvű gépelt másolat. Munkatársaim, Dr. Benziger [65] és Karl Burckhardt [66] tartós betegsége, Grenus úr [67] újabb megbetegedése és az én négy napos prágai utam — Bécs szénellátásának ügyében — megakadályozott engem abban, hogy jelentést küldjek Önnek az utolsó futárral, amelyért szíves elnézését kérem.

Prágai utamról először is azt tudom jelenteni, hogy úgy a városban, mint a megtett útvonalon mindenütt nyugalom és rend honolt. Ebben az országban a forradalmat a legapróbb részletekig oly jól előkészítették, hogy kezdettől fogva minden: a közigazgatás és a rendőrség, stb. Csupán a vitatott cseh—német, szlovák és lengyel területeken keletkeznek konfliktusok és lövöldözések. Vajon ez a szép rend és nyugalom hosszan fenntartható lesz-e, egyelőre biztonsággal nem mondható meg.

Ha felfüggesztik, azonnal elhagyja a Fidesz a Néppártot

Ebben a tekintetben dr. Kramář cseh miniszterelnök [68] nem nyugodt, hiszen mindenütt, így Csehországban is követői vannak a bolsevizmusnak, ez ott különösen Lengyelország felől jelent veszélyt, és zavargások esetén [a bolsevizmus] még többeket nyerne meg.

media market single mosogatógép

Mind a miniszterelnök, mind más oldalról elhangzott nyilatkozatokból kitűnik, hogy a talán túlzásba vitt látens nacionalista tendenciák és a Német-Csehország és Magyarországgal szembeni kemény eljárás részben azt a célt szolgálják, hogy rátereljék a közérdeklődést a nemzeti kérdésekre, elterelve a bolsevizmusról a figyelmet.

Az egyes országrészekben létrehozott helyi tanácsokat, amelyek más, a központi kormányzatnál főleg radikálisabb törekvéseket követtek, minden további nélkül felszámolták.

Masaryk elnök [69] fényes fogadása Bécsből pl. Különös nyomatékkal és találkozó ember avignon alkalommal hangsúlyozta Kramář úr Cseh-Szlovákia svájci bauer ő keres vele való tartozását, ami különösen a felmerülő háborús károk megtérítésére való tekintettel nagyon is érthető.

Noha a prágai kormány felfogja, és meg is kell értenie, hogy a semleges államok még nem ismerhetik el, [70] mégis nagyon kívánja ezt az [állami] elismerést, és rámutat arra, hogy [kormánya] egy relatív erős és jól szervezett állam svájci bauer ő keres vele áll, és komoly védőbástyát képez a bolsevizmus ellen.

Nem kis elégtétellel néznek elébe a francia vagy más antantkövetség érkezésének, a legszebb régi palotákat bocsátják rendelkezésükre székhelyként. Ha hamarosan létre akarnánk hozni Prágában a svájci követséget, kétségen felül áll, hogy valószínűleg akár bérmentesen is rendelkezésünkre bocsátanák az egyik korábbi arisztokrata palotát.

Mint már korábban jelentettem Önnek, Prágában meggyőződéssel vallják, hogy a cseh-németek végül is beletörődnek sorsukba; a gyártulajdonosoktól és a munkásoktól bizonyosan ezt várják el. A diplomáciai testület által rám és svéd kollégámra testált misszióról [71] külön referálok Önnek. Ez az eredmény a legjobb, ami várható volt; noha ez a [misszió] a néhány hét óta rendelkezésre álló szénmennyiségeket nem növelte, mégis a szénellátás teljes csődjét és az ezzel kapcsolatos előreláthatatlan katasztrófákat egy fél évre elhárítja majd, amennyiben a csehek ígéretüket valóban betartják.

Затем изображение стабилизировалось. И они увидели, что внизу под ними проносится неопровержимое свидетельство чьей-то разумной деятельности. Да, неопровержимое -- и в то же время какое-то сомнительное. На этот раз оно явилось им в виде редкого ряда стройных колонн, каждая из которых располагалась в сотне футов от соседней, а высотой была футов в двести.

A bécsi polgármester még abban is reménykedik, hogy kis szükségtartalékot is tud képezni. Küldetésem sikere, követségem és az Ön minisztériumának szerepe a siegmundsherbergi olasz hadifogolytáborból származó olasz élelmiszernek a bécsi lakosság számára való biztosításánál, [72] illetve az utóbb Ön, Elnök Úr által a képviselőházban benyújtott Jäger-indítványra [73] engedélyezett nagyvonalú humanitárius segítsége hozzájárult ahhoz, hogy Svájcnak különös állást biztosítson itt Bécsben.

Egy ilyen akció, melyet már november 5-i táviratomban kezdeményeztem, mint akkor említettem, hasonló horderejű lehet, mint ben a megszállt Strasbourg érdekében hozott beavatkozás.

2 randi