Felhasználási feltételek

Általános szerződési feltételek

Ez a megállapodás tartalmazza azokat a feltételeket, kikötéseket valamint az adatkezelésre vonatkozó szabályokat, amelyek alkalmazandóak az auxx.hu virtuális piactér (továbbiakban Szolgáltatás) használata során.

Az általános felhasználási feltételek elfogadásával - a regisztrációs folyamat a Regisztrálok gombra kattintással - Ön szerződést köt az oldalt működtető Auxx-Net Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban Üzemeltető) a virtuális piactér használata tárgyában és elfogadja az Üzemeltető szabályzatát a http://auxx.hu (továbbiakban Weboldal) a weboldal használatára, továbbá hozzájárul a virtuális piactér működtetéséhez szükséges személyes adatai kezeléséhez. Az Üzemeltető fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására.

1. Taggá válás, regisztrálás

1.1 Az Üzemeltető által működtetett virtuális piactér és társoldalaik szolgáltatásai elérhetőek mindazok számára, akik létre tudnak hozni legális licitálási szerződést az érvényben lévő törvény értelmében.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban Ptk.) szerint cselekvőképes mindenki, akinek cselekvőképességét a törvény nem korlátozza vagy nem zárja ki. Aki cselekvőképes, maga köthet szerződést vagy tehet más jognyilatkozatot. Kiskorú az, aki a tizennyolcadik életévét még nem töltötte be, kivéve, ha házasságot kötött. A házasságkötés nem jár a nagykorúság megszerzésével, ha a házasságot a bíróság a cselekvőképesség hiánya vagy a kiskorúság miatt szükséges gyámhatósági engedély hiánya miatt nyilvánította érvénytelennek. Korlátozottan cselekvőképes az a kiskorú, aki a tizennegyedik életévét már betöltötte és nem cselekvőképtelen.

A Ptk. szerint a korlátozottan cselekvőképes kiskorú nyilatkozatának érvényességéhez - ha jogszabály kivételt nem tesz - törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges. Ha a korlátozottan cselekvőképes kiskorú cselekvőképessé válik, maga dönt a függő jognyilatkozatainak érvényességéről. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül is rendelkezik munkával szerzett keresményével; keresménye erejéig erre kötelezettséget vállalhat; megköthet olyan szerződéseket, amelyekkel kizárólag előnyt szerez. A cselekvőképtelen kiskorú jognyilatkozata semmis; nevében a törvényes képviselője jár el.

A Szolgáltatást igénybe vevők tudomásul veszik, hogy az Üzemeltetőnek nincs lehetősége a virtuális piactéren szerződést kötő személyek cselekvőképessége illetve szerződéskötési képessége meglétének vizsgálatára. Erre tekintettel az Üzemeltető, az ebből adódó károk és jogviták tekintetében a felelősségét kizárja, melyet a virtuális piactér szolgáltatásait igénybe vevők tudomásul vesznek.

1.2 A regisztráció folyamán a felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Az Üzemeltető, amennyiben tudomására jut, hogy a felhasználó által megadott adatok köre nem valós, vagy valótlan elemeket is tartalmaz, jogosult a valótlan adatokat megadó felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve megszüntetni.

1.3 Az Üzemeltető kétlépcsős ellenőrzést alkalmaz a Szolgáltatást igénybe vevő felhasználók és a felhasználók tranzakcióinak biztonsága érdekében:

I. szint: Az oldalon történő regisztrációt követően a felhasználó egy e-mailt kap, amely tartalmazza a regisztráció megerősítéséhez szükséges kódot. Amíg a felhasználó nem erősíti meg regisztrációs szándékát, nem jogosult belépni a felhasználói profiljába, így licitálásra sincs lehetősége. A nem megerősített regisztrációkat 72 óra elteltével figyelmeztetés nélkül automatikusan törli a rendszer. Ha a felhasználó megerősíti a regisztrációját, jogosulttá válik a felhasználói profiljának igénybevételére. Ekkor nem hitelesített felhasználói státuszt kap, mely státuszban termék feltöltést kizárólag csak a regisztrációt követő 30 napban kezdeményezhet a Weboldalon. A nem hitelesített felhasználókat zöld színnel jelöli a rendszer.

II. szint: Amennyiben a felhasználó a regisztrációt követő 30 napon túl is szeretne terméket feltölteni és eladni Weboldalon, szükséges hitelesíteni a megadott adatait. A hitelesítés két módon történhet. Lakcím hitelesítés esetén a rendszer egy 8 karakterből álló ellenörző kódot generál, amelyet az Üzemeltető postán keresztül juttat el a felhasználó által megadott címre. Ezt a kódot a profilban rögzítve kerül hitelesítésre a felhasználó. A lakcím hitelesítés során a felhasználó egyenlegén bruttó 100 Ft adminisztrációs költség kerül rögzítésre. A bankszámlaszám hitelesítés során a felhasználónak meg kell erősítenie a felhasználói profiljában megadott bankszámlaszámát. Erről a számlaszámról bruttó 100 Ft összeget kell átutalnia a Szolgáltató számlájára. Az összeg beérkezését követően azt a felhasználó saját egyenlegén jóváírjuk, és a felhasználó teljes jogú státuszt kap a Weboldalon. A hitelesítési módok közül elegendő az egyiket elvégezni.

2. Díjak és számlázás

2.1 Díjmentes szolgáltatások

A Weboldal következő szolgáltatásai díjmentesen vehetők igénybe: regisztráció, e-mail ismertetők és hírlevelek, vásárlás, levelezés, fórum, felhasználói bemutatkozó oldal készítése, valamint korlátlan számú aukció indítása a teljes jogú felhasználók által feltöltött termékekre.

2.2 Díjköteles szolgáltatások

Az Üzemeltető fenntartja magának azt a jogot, hogy az általa működtetett Weboldal egyes szolgáltatásainak igénybe vétele esetén szolgáltatási díjakat számoljon fel. Az ilyen típusú szolgáltatások listája és a szolgáltatások díjtételei a Súgó menüpont "Díjszabás" szövegre kattintva tekinthetőek meg. Az Üzemeltető jogosult az aktuálisan közölt táblázat díjtételeit módosítani, illetve a díjfizetési kötelezettséggel járó szolgáltatások körét bővíteni, erről azonban kötelessége tájékoztatni felhasználóit legalább 8 naptári nappal a díjváltozás életbe lépését megelőzően.

A sikerdíjak alapját jelentő sikeres tranzakciók létrejöttével kapcsolatban az Üzemeltető a felhasználók visszajelzéseit tekinti mérvadónak. A felhasználónak a Profil menüből elérhető visszajelzési panelt kötelező a tranzakciót követően kitöltenie. A Weboldal szolgáltatásait igénybe vevő felhasználónak az aukció zárását követően 21 naptári nap áll rendelkezésére a visszajelzés megadására. A Weboldal szolgáltatása az eladó sikeres aukciójáról történő visszajelzésével teljesül. Az Üzemeltető az eladó visszajelzése alapján a sikeres aukciók sikerdíjait minden az értékelést követően átvezeti a felhasználó virtuális számláján.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a visszajelzés készítését elmulasztó felhasználók profilját 5 elmaradt visszajelzést követően előzetes figyelmeztetés nélkül korlátozza, majd a további 5 elmaradt visszajelzés után törölje.

2.3 Virtuális számla

Az Üzemeltető online adminisztrációs rendszere folyamatos nyilvántartást, egy virtuális számlát vezet a felhasználók sikeres tranzakcióiról. A rendszer folyamatosan számlálja és nyilvántartja a sikeres eladások és a kiemelt megjelenések igénybe vétele után fizetendő díjtételeket. A számla és a részletes elszámolás megküldésére akkor kerül sor, ha a regisztrált tartozás nagyságrendje - az adott felhasználó esetében - meghaladja a bruttó 1.500 Ft-ot. A számlázás időpontjában a felhasználó automatikus értesítést kap a számlázásról, egy e-mail üzenet formájában. A megküldött értesítő tartalmazza a számlázott tételek felsorolását, valamint azt a linket, amelyre kattintva a felhasználó online is ellenőrizheti a számlázott tételek listáját és az ezekhez tartozó sikerdíjak összegét.

Az Üzemeltető negyedévente számlát állít ki azon felhasználók esetében is, akiknek az egyenlege nem éri az 1.500 Ft-ot. Ezen számlák kiállítása az adott negyedév utolsó munkanapján történik. Az ily módon kiszámlázott tételek kiegyenlítése a normál számlákhoz hasonlóan történik.

A számla rendezése átutalással történhet. A kiküldött elszámolással kapcsolatos módosítási igények bejelentésére (pl. meghiúsult tranzakciók kiszámlázott díjtételei) a felhasználóknak a számlán jelzett fizetési határidőn belül van lehetősége. Ennek elmulasztása esetén a további egyeztetésre nincs lehetőség.

2.4 Díjfizetés

Az Üzemeltető minden hó 1-jén minden teljes jogú felhasználó részére e-mailben megküldi a virtuális számla aktuális egyenlegét, illetve feltünteti a minimálisan befizetendő összeget. A számlázási időszak mindig a számla kiállítását megelőző hónap első napjától utolsó napjáig tart. Ezt az összeget a felhasználó 14 napon belül köteles kiegyenlíteni az Üzemeltető bankszámlájára történő átutalással, oly módon, hogy a közlemény rovatban feltünteti a felhasználói nevét. A kiegyenlítést követően, az átutalt összeg, rögzítésre kerül a felhasználó egyenlegén. A hiányos közlemény rovattal rendelkező utalásokat az Üzemeltető nem tudja rögzíteni a felhasználó egyenlegén.

Az Üzemeltető fenntartja magának azt a jogot, hogy az eladói oldalról érkező sikertelen visszajelzés valódiságát esetenként ellenőrizze és az ellen - bizonyítható és indokolt esetben - kifogást nyújtson be.

Az Üzemeltető kiszámlázza azoknak az (interneten sikeresen véget ért) aukcióknak a sikerdíjait, amelyekre az eladó sikeres visszajelzést adott. Nem kerülnek kiszámlázásra az eladó által sikertelenként visszajelzett tranzakciók jutalékai. Az eladó visszajelzésének hiányában az Üzemeltető a tranzakciót sikeresként jelöli meg amennyiben a vevő a tranzakcióra sikeres visszajelzést adott. Ezt a tranzakciót, mint sikeres adásvételt az Üzemeltető kiszámlázza az eladó felé. A sikeressé nyilvánítás előtt, a vevő sikeres visszajelzése után, az eladónak az 5. és a 10. napon az Üzemeltető értesítőt küld e-mail formájában.

2.5 A késedelmes fizetés jogkövetkezményei

Ha a számla kiegyenlítése annak kiállításától számított 30 napon belül nem történik meg, a felhasználó fiókja felfüggesztésre kerül és az Üzemeltető a tartozást követeléskezelő partnere felé továbbítja. A követelés érvényesítésének költségei a kötelezettet, azaz a nem fizető ügyfelet terhelik, amely a követelésbehajtó partner által kibocsátott számlán jelenik meg terhelésként. A követelésbehajtás eredménytelensége esetén az Üzemeltető jogi úton, az illetékes bíróság által kibocsátott fizetési meghagyással, illetve polgári peres úton érvényesíti követelését, melynek költségei ugyancsak a kötelezettet terhelik.

3. Felhasználói kötelezettségek

3.1 Aukció indítása, termék feltöltése, eladás

Az Üzemeltető által működtetett virtuális piactéren aukció indítására és termék feltöltésére kizárólag az a felhasználó jogosult, aki a biztonsági regisztrációt követően teljes jogú - a kétlépcsős ellenőrzési szint II. szintjére vonatkozó feltételeknek megfelelt - felhasználói státusszal rendelkezik.

A terméket feltöltő felhasználó köteles a terméklapon az általa feltöltött termék, vagy szolgáltatás pontos, a valósággal megegyező paramétereit és tulajdonságait feltüntetni.

Az eladó a termék feltöltésével és az aukció elindításával kötelezettséget vállal arra, hogy sikeres aukció zárás esetén a megnyert terméket az általa megjelölt állapotban és kondíciókkal adja át az aukció nyertesének.

Az eladó az általa feltöltött termék ellenértékeként kizárólag az aukció, vagy fix áras értékesítés során nyertes ajánlatnak számító árat kérheti el, amelyek a következők lehetnek:

Aukciós értékesítés során:

 • Az eladó által megjelölt és elért villámár.
 • A legmagasabb licit értéke, amely elérte, vagy meghaladta a minimál árat.
 • Minimál ár megjelölésének hiányában: a legmagasabb érvényes licit.

Fix áras értékesítés esetén:

 • Az eladó által megadott fix árra érkező érvényes ajánlat.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető virtuális piacterén, a feltüntetett árak bruttó, azaz fizetendő összegek.

3.2 Ajánlati kötöttség

Az eladónak a Weboldalra feltett ajánlatai szerződéskötési nyilatkozatnak minősülnek. Felhasználó jelen szerződés elfogadásával tudomásul veszi, hogy ajánlati kötöttsége kizárására a virtuális piactér használata során nincs módja, az eladó a Weboldalra feltett ajánlatához a licit lezárultig kötve van.

3.3 Korlátozások

Az eladó nem licitálhat a saját maga által indított árverésen, sem önmaga, sem megbízottja segítségével más - az Üzemeltető piacterén regisztrált - felhasználónevet felhasználva. Az esetlegesen így licitáló eladó hozzáférését az Üzemeltető azonnal megszünteti, a licitáló felhasználónevével együtt.

Nem megengedett olyan aukció indítása, amelynél a meghirdetett mennyiség nem a valós értékesítésre vonatkozik (pl. a vételár egy adott mennyiségre vonatkozik, de valójában csak nagyobb mennyiségben vásárolható meg) vagy a vételárat egyéb el nem várható költség terheli a leírásban meghatározva (pl. nem valós postaköltség, a fizetendő jutalék).

Aukció indításkor csak a meghirdetni kívánt termék legjellemzőbb kategóriájában lehet azt elindítani. Azonos kategóriában maximum két azonos aukciót lehet hirdetni egyébként a holland vagy fix áras értékesítést kell használni és a mennyiség rovatban lehet a darabszámot feltüntetni.

Az aukció meghirdetésekor a termékhez nem kapcsolódó, úgynevezett keresőszavak megjelentetése nem megengedett. Az azonos aukciókat, keresőszavakat tartalmazó aukciókat az Üzemeltető eltávolítja. Sorozatosan a termék nem megfelelő kategóriájában aukciót indító, keresőszavakat megjelentető vagy azonos termékeket többször is meghirdető felhasználó jogosultságait megszünteti.

Jótékonysági árverést kizárólag az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével, a részletes feltételek szerződésben történő rögzítésével lehet indítani. Az Üzemeltető engedélye nélkül indított ilyen aukciókat a szolgáltató felszólítás nélkül törli a rendszerből.

Kizárólag konkrét, valós termék vagy szolgáltatás hirdethető árverésre. Szolgáltatás csakis részletes leírással bocsátható aukcióra, amelyben szerepel például az adott szolgáltatás időtartalma, vagy az elvégzett szolgáltatás darabszáma.

3.4 Licitálás és vásárlás

Az Üzemeltető által működtetett virtuális piactéren - a Ptk. 211. §. szerint - az érvényes ajánlatot tevő felhasználó az aukció zárásáig ajánlatához kötve marad, mivel az aukciós szolgáltatás jellegéből kifolyólag az ajánlati kötöttség kizárása - hasonlóan az eladókhoz - itt sem lehetséges. Az ajánlati kötöttség időtartama az aukció időtartamával egyezik meg.

A leadott licit, vagy érvényes ajánlat csak mindkét fél beleegyezésével és az Üzemeltető által távolítható el, és kizárólag aktív, még be nem fejeződött aukció esetében. A licittörlésre az Üzemeltető nem kötelezhető, annak végrehajtása csak lehetőség, arra csak kivételes és indokolt esetekben kerülhet sor.

Az aukció lezárását követően az adásvételi szerződés létrejön, és a szerződésben foglaltakat, mind a vevő, mind az eladó köteles teljesíteni és betartani, vagyis az eladó köteles a felkínált terméket a kialakult áron a vevőnek eladni, a vevő pedig köteles a terméket ezen az áron megvenni. (A Ptk. 365. § szerint az adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a dolog tulajdonát a vevőre átruházni és a dolgot a vevő birtokába bocsátani, a vevő pedig köteles a vételárat megfizetni és a dolgot átvenni.)

Amennyiben a Licitáló licitje a legmagasabb és az elérte a minimál árat, a Licitáló és az Eladó is kötelezett a tranzakció véghezvitelére, kivéve, ha a tranzakció a törvény vagy az ebben a szerződésben foglalt bármely pont miatt tiltott.

Az eladónak és a legmagasabb licitet kínálónak a licitálási periódus lejártának napjától számítva három munkanapon belül kell felvenni a kapcsolatot egymással. Amennyiben ez a kapcsolatfelvétel - a licitáló hibájából vagy késedelme miatt - nem megvalósítható a határidőn belül, úgy az eladó jogosult a terméket újra aukcióra bocsátani

4. Az Üzemeltető jogai és kötelezettségei

Az Üzemeltető az általa működtetett piactéren, a termékeket kínálók valamint az azokra licitálók között, kizárólag információ-közvetítői szerepet tölt be. Az eladott termékek logisztikai átadása és a pénzügyi teljesítés az Auxx-Net Kft-től függetlenül, a felhasználók megállapodásának megfelelően zajlik le. Ennek okán a meghirdetett termékek minősége, biztonsága és legalitása felett az Auxx-Net Kft-nek nincs ellenőrzési lehetősége, így ezekkel kapcsolatban mindennemű felelősségét kizárja. Nem vállalunk továbbá felelősséget az oldalunkon szereplő termékek valódiságáért, vagy azért, hogy a vevők ténylegesen meg tudják venni, a kínálók pedig ténylegesen el tudják adni a termékeket. Nem tudjuk biztosítani, hogy a vásárlók és az aukciót indítók a tranzakciót végérvényesen be is tudják fejezni. Mivel az Auxx-Net Kft nem avatkozik be a felhasználók közötti tranzakciókba, ezért a vevők és az eladók között felmerülő jogvitákban közvetítőként nem vesz részt, illetve az adásvételnek a szerződést kötő felek hibájából adódó sikertelensége esetére mindennemű felelősségét kizárja.

5. Tiltott termékek és szolgáltatások

Felhasználók tudomásul veszik, hogy a következő dolgokat tilos árulni az Auxx-Net Kft által működtetett virtuális piacterek oldalain:

 • alkohol, kivéve minőségi, egyedi vagy különleges gyűjtői szeszes italok,
 • hitelkártya,
 • kitöltetlen bizonyítványok, igazolványok, érvényesítő címkék,
 • gyógyszer,
 • kábítószer,
 • engedélyköteles lőfegyver, valamint a közbiztonságra különösen veszélyes egyéb eszközök (dobócsillag, rugóskés, ólmosbot, gumibot, boxer, elektromos sokkoló, 20 gramm töltőanyag tömeget meghaladó gázspray),
 • tűzveszélyes anyag,
 • robbanószer, pirotechnikai eszköz,
 • emberi szerv,
 • üdülési utalvány,
 • e-mail cím, közösségépítő oldal meghívói (IWIW, myVIP, baratikor.hu, stb),
 • lopott áru,
 • felhasználói azonosítók, beleértve az Üzemeltető azonosítókat is,
 • durván pornográf anyag,
 • hamisított termékek (márkás ruha, óra stb.) továbbá más szerzői jogát sértő eljárással készült termékek (pl. másolt szofverek, filmek stb.)
 • valamint bármely olyan, gyűlöletkeltésre vagy mások érzelmeinek megzavarására alkalmas tárgy, amelyet az Üzemeltető saját döntése szerint annak tekint.


Tilos továbbá direkt kapcsolatfelvételre buzdító (saját e-mail címet, telefonszámot, elérhetőséget tartalmazó weboldalt vagy annak nevét) termékleírásokat, vagy képeket elhelyezni, kivéve, ha a felhasználónak a virtuális piactér Üzemeltetőjével kötött egyéb szerződése azt kifejezetten megengedi.

Az Üzemeltető fenntartja továbbá a jogot bármely felhasználó kizárására, vagy bármely tranzakció vagy további információ törlésére, amely az Üzemeltető értelmezése szerint ellenkezik a piactér megfelelő használatával vagy az alábbi kritériumok szerint az Üzemeltető szabályzatával ellentétesnek, rágalmazásnak, törvénybe ütközőnek, sértőnek vagy erkölcstelennek minősül:

 • Az információ semmilyen kapcsolatban nem áll a Szolgáltatással (csakúgy, mint személyes vélemények a felhasználókról vagy visszajelzés, amely kapcsolatba hozható olyan kereskedelmi tranzakciókkal, amely nem a Weboldalon keresztül történt);
 • Információ, amely linket biztosít más oldalakhoz, képekhez, kivéve a termékek leírásakor alkalmazható információkat, ebben az esetben beleértve az internet linkeket is;
 • Információ, amely tartalmazza a felhasználók személyi azonosító adatait vagy ezek közzétételére buzdít (saját e-mail címet, telefonszámot, elérhetőséget tartalmazó weboldalt vagy annak nevét). Ennek minősül többek között azon aukció is, amelyet az Üzemeltető értelmezésében kizárólag a felsorolt információk megszerzése érdekében indítanak;
 • Információ, amely obszcén és közönséges nyelvezetet vagy bárki megbotránkoztatására okot adó anyagot vagy információt tartalmaz;
 • Információ, amely kampányszerűen más felhasználó lejáratására irányul;
 • Információ, amely az Auxx-Net Kft-vel kapcsolatos, nem nyilvános adatokra vonatkozik vagy bármely más cég, hasonló paramétereire irányul.


A mindkét fél (eladó, vevő) által értékelt aukciók valamint az érvényes licit nélkül lezárult aukciók 30 nappal az aukció zárása után már nem jelennek meg az Üzemeltető piacterén. Az eladó vagy az Üzemeltető által törölt aukciók az eltávolítás után azonnal kikerülnek a kínálatból. Minden, a Weboldalon indított aukció, archiválásra kerül az Üzemeltető adatbázisában.

6. Visszajelzés

Az Üzemeltető felhasználói visszajelzést adnak egymásról. A véleményt kérjük jól megfontoltan kialakítani, hiszen ez minden felhasználó számára elérhetővé válik és a későbbiekben nem változtatható. Amikor valaki mások jó hírnevét megalapozatlanul sértő visszajelzést ad, akkor felelősséggel tartozik ezért, akár bírósági per esetén is. Az Üzemeltető semminemű felelősséget nem vállal a visszajelzésben mások által hagyott vélemények tartalmáért.

7. Adatkezelés, adatvédelem


7.1 Technikai háttér

A Szolgáltatás technikai hátterének biztosítását, így a szerverek üzemeltetését valamint a Szolgáltatás felhasználóira vonatkozó adatok tárolását az Auxx-Net Kft végzi. A Szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen adatvédelmi nyilatkozat feltételeit. A Szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelő az Üzemeltető. A Szolgáltatással összefüggésben keletkezett személyes adatok kezelésének időtartama az adott felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának idejéig terjed, mely időszak végeztével az adott felhasználóra vonatkozó, általa megadottadatok törlésre kerülnek. Az Üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az Üzemeltetőnek valamint a szerverüzemeltetőnek a Szolgáltatás nyújtásában közreműködő munkavállalói ismerhetik meg. A személyes adatok kezelése minden esetben a vonatkozó és mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően történik.

7.2 A Szolgáltatással összefüggésben az Üzemeltető által végzett adatkezelés célja a Szolgáltatás hatékony és biztonságos formában történő nyújtása;

7.3 A Szolgáltatás használata (például az aktuális ajánlatok megtekintése) általában regisztráció, vagyis személyes azonosításra alkalmas adatok megadása nélkül is lehetséges, bizonyos szolgáltatások használata azonban regisztrációhoz, és így személyes adatok megadásához kötött. A regisztráció során az Üzemeltető egyértelműen feltünteti a kötelezően és opcionálisan megadandó adatokat. A felhasználó bármikor dönthet úgy, hogy bizonyos adatokat nem kíván megadni, tehát az adatszolgáltatás a Szolgáltatás keretén belül minden esetben önkéntes és az adatkezelés jogalapja az érintett tájékozott, határozott és előzetes hozzájárulása, ez azonban azt eredményezheti, hogy a felhasználó az ilyen szolgáltatásokat nem használhatja. Az Üzemeltető bizonyos szolgáltatások esetében további, például pénzügyi vonatkozású adatok megadását is előírhatja, amelyeket az Üzemeltető kizárólag számlázási vagy ellenőrzési célból használ fel.

7.4 Az Üzemeltető a Szolgáltatást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ban foglalt adatelkerülés és adattakarékosság elvét betartva üzemelteti. A Szolgáltatás használata során ugyanakkor bizonyos felhasználói adatok automatikusan az Üzemeltető kezelésébe kerülnek. A Szolgáltatás felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása céljából naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek. A naplófájlokról statisztika készül és a havi rendszerességgel keletkező napló-állományok egy évig kerülnek tárolásra az Üzemeltető szerverén. A felhasználók IP címeit az Üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

7.5 A Szolgáltatás egyes részeinek használatakor az Üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a Szolgáltatás hatékonyságának növelése, az adott felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából. Az adatfájlok használatának eredményeképpen az Üzemeltetőhöz került adatokat az Üzemeltető nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz, az ún. session cookie-k pedig a felhasználó látogatásánakvégével automatikusan törlődnek. A felhasználó az Internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja. A cookie-k el nem fogadásakor ugyanakkor egyes oldalak vagy funkciók nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.


7.6 Az Üzemeltető kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek az adott felhasználó személyes azonosítására alkalmas adatokat. Az egyes felhasználói személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi esetekben is sor kerülhet:

 • a.) Az egyes felhasználók személyes azonosítója (felhasználónév) nyilvános, mindenki számára hozzáférhető adat, és az egyes felhasználók Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenysége a személyes azonosítójuk alapján bárki által követhető és visszakereshető, így abból személyes adatnak minősülő következtetések is levonhatóak. Előfordulhat, hogy a felhasználó maga, vagy más személy felfedi egy adott felhasználó személyazonosságát vagy egyébként másoknak lehetővé teszi személyes azonosítását és ebből kifolyólag a Szolgáltatása keretében kifejtett tevékenység személyéhez történő kötését. Ezen felül a Szolgáltatás keretén belül észlelt gyanús vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban az Üzemeltető is jogosult felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy elérhetővé tenni az egyes felhasználók adatainak felhasználásával.
 • b.) Amennyiben egy aukció sikerrel zárul, a résztvevő felek a kapcsolatfelvétel és a tranzakció lebonyolítása érdekében egymás elérhetőségeit (teljes név, e-mail cím, telefonszám) az Üzemeltetőtől automatikusan, az aukció lezárásakor megkapják. Ez a lehetőség kizárólag az azonos aukción részt vevő eladó és vásárló számára áll fenn.
 • c.) Az Üzemeltető együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal a Szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében. Az Üzemeltető a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket teljesíti és ennek keretében az egyes felhasználók valamennyi jogszerűen kezelt adatát kiadhatja az erre jogosult szervnek vagy személynek.


7.7 A felhasználókat kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítójuk és jelszavuk használatáért, ideértve az azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységért. Ebből kifolyólag javasolt az ilyen azonosítót és jelszót titokban tartani. Amennyiben a felhasználó ezeket az adatokat mégis felfedi egy harmadik személy számára, ennek következtében elveszítheti a Szolgáltatás keretében az Üzemeltető és más adatkezelők által kezelt adatai feletti rendelkezés lehetőségét és jogilag kötelező érvényű ügyletek személyes kötelezettjévé is válhat. Ilyen esetben javasolt az adott azonosítót haladéktalanul módosítani.

7.8 A Szolgáltatás keretén belül a felhasználóknak lehetősége van az általuk megadott adatok módosítására és javítására, amely funkciót a személyes fiókjukba történő bejelentkezés útján érhetnek el. A felhasználó írásban, az Üzemeltető e-mail címére elküldött levélben kérheti fiókja megszüntetését is a Szolgáltatás oldalairól elérhető kapcsolat felvételi űrlapon keresztül. Az Üzemeltető, mint adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.Afelhasználóknak joguk van kérni adataik törlését is a Szolgáltatás oldalairól elérhető kapcsolat felvételi űrlapon keresztül. A személyes azonosító és a jelszó csak a felhasználó személyes fiókjának megszüntetésével egyidejűleg kérhető. Törlési kérelem elküldését követően a felhasználó köteles 8 napon belül a virtuális számlája egyenlegét kiegyenlíteni az Üzemeltető felé.

7.9 Az Üzemeltető a felhasználók által a Szolgáltatás keretén belül közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon, a Szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, a Szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon (például direkt marketing célokra) használja, vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte, illetve a Szolgáltatás használata során kárt okozott, az Üzemeltető megteszi a szükséges jogi lépéseket, az okozott kár megtérítése, valamint az elkövető jogi úton történő felelősségre vonása érdekében. Az Üzemeltető az ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából és felelősségre vonása vonatkozásában.

7.10 Az Üzemeltető csak azokat az információkat használja fel, amelyek az azonosításhoz vagy ahhoz szükségesek, hogy informáljuk Önt marketing- és reklámtevékenységünk folyamatos fejlesztéséről, rendszeresen bővítsük kínálatunkat, valamint felhasználó-barátiabbá tegyük oldalunk tartalmát, kinézetét és szolgáltatásainkat. Az adatokat felhasználjuk abban az esetben is, amikor értesítjük Önt az érdeklődését megcélzó témákban, mint például új szolgáltatások bevezetése, megismertetése illetve aktualitásaink. Ön regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy rendszeres hírlevelet küldjünk megadott e-mail címére, amelyről azonban bármikor leiratkozhat személyes menüje vagy ügyfélszolgálatunknak küldött e-mail útján.

7.11 Az Üzemeltető fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására. Módosítás esetében az Üzemeltető a módosított nyilatkozatot elérhetővé teszi a Szolgáltatás weboldalán, amely a hozzáférhetővé tételt követő 10. napon lép hatályba.

8. Moderálási alapelvek az auxx.hu fórumain

Az Üzemeltető fórumai elsősorban azt a célt szolgálják, hogy a felhasználók megoszthassák egymással az Üzemeltető szolgáltatásaival, az online aukciós adásvétellel és a rendszer használatával kapcsolatos tapasztalataikat.

Az auxx.hu fórumain létrehozott topikok és hozzászólások az alább felsorolt alapelveknek megfelelően kerülnek moderálásra. Kérünk minden felhasználót, hogy hozzászólásait a moderálási alapelvek elolvasása után, és annak betartása mellett tegye közzé.

Nem megengedett tevékenységnek minősülnek:

 • Regisztrált felhasználó anonimitását felfedő személyes adatok(at) (név, lakcím, munkahely, telefonszám, e-mail cím, VOIP elérhetőség (Skype, MSN, Googletalk, ICQ, stb), bankszámla szám, egyéb) közzétevő hozzászólások megjelentetése
 • Az agresszív, személyeskedő, fenyegető jellegű hozzászólások közlése valamint a témaromboló hozzászólások megjelentetése. Minden olyan technikai beavatkozás témarombolásnak minősül, ami zavaróan megváltoztatja a topik méretét, megjelenését, illetve akadályozza annak megfelelő használatát. Tartalmi témarombolásnak minősül a kulturált, folyamatos társalgást egyértelműen, szándékosan akadályozó és zavaró, vagy témán kívüli hozzászólás.
 • Mások szidalmazása, más felhasználók vulgáris jelzőkkel történő illetése. Más felhasználó(ka)t sértő, lejárató, illetve olyan, egyértelműen hozzá(juk) köthető topik, hozzászólás, amely alpári című vagy tartalmú. Ha egy regisztrált felhasználó sérelmezi a róla mások által nyitott topikot, az Üzemeltetőtől kérheti annak törlését akkor is, ha az egyébként nem ütközik jelen szabályzatba. Ezekben az esetekben az Üzemeltető moderátora és ügyfélszolgálata jogosult dönteni a topik esetleges törléséről.
 • Mások vallási meggyőződésének és etnikai vagy egyéb hovatartozásának felemlegetése, illetve bírálata, gyűlöletkeltésre, illetve megfélemlítésre alkalmas információk megjelentetése.
 • Kereskedelmi jellegű hirdetések megjelentetése. Kereskedelmi hirdetésnek számít minden olyan topik vagy hozzászólás, amely terméket, szolgáltatást, weblapot, betöltendő állást, vagy nyereségorientált vállalkozást reklámoz. Az ilyen jellegű topikok illetve hozzászólások törlésre kerülnek. A "Keresem" fórumtémában a keresett termékre bármely felhasználó ajánlatot tehet, ha rendelkezik a keresett termékkel. Közérdekű weboldalak (pl. postai díjszabások) linkjei közölhetők.
 • A fórumokban tilos a felhasználó saját elérhetőségének közlése (név, lakcím, munkahely, telefonszám, e-mail cím, VOIP elérhetőség [Skype, MSN, Googletalk, ICQ, stb] bankszámla szám, egyéb).
 • Jogsértő hozzászólások megjelentetése. Jogsértőnek minősül minden olyan információ megjelentetése, amely a megjelenés időpontjában hatályos magyar jogszabályba ütközik, illetve jogsértés elkövetésére buzdít.

A hozzászólások valóságtartalmáért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. Ha azonban egy adott hozzászólás saját - vagy más - jogos és méltányolható érdekeit sérti, illetve közérdeket sérthet, azt indoklás nélkül törölheti.

Az Üzemeltető a fórumok moderátorára ruházza azt a jogát, hogy azokat a hozzászólásokat, amelyek megsértik a fenti sorokban foglaltakat, vagy a moderálási alapelvek valamelyikét, eltávolítsák.

A jelen szabályzatban közzétett alapelvek következetes be nem tartása az Üzemeltető fórumokról való teljes kitiltást vonja maga után.

9. Jogviták rendezése

A felek a Weboldal használatából felmerülő jövőbeni esetleges jogvitáik rendezése esetére kikötik a Pécsi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.