Deus ex emberi forradalom elfeledett ismerősök, The Project Gutenberg eBook of Életemből (I. rész), by Mór Jókai


Ötven év múlt el azóta. A kik abban az évben születtek, azok mind vén emberek már. Egy egész új emberöltő támadt nyomukban. A kik ama napfordító év cselekményeiben résztvettek, kevesen élnek már, s a kik még életben vannak, azok is mindennap leszámolnak az élettel, mielőtt álomra hajtanák fejüket, mert nem tudhatják, hogy lesz-e még annak az álomnak fölébredése?

Deus ex humán forradalom további küldetések. Deus ex: kézikönyvek és áthaladás

A kinek a régi emberek közül még van valami elmondani valója, siessen ismerkedés neuss, a míg a nap süti az arczát. Én is e régi emberek közül való vagyok. Hadd mondjam el, a mit ez emlékezetes napról följegyeztem. Más Magyarország volt az, mint a mostani.

A magyar nemzetet félmilliónyi nemes ember képezte.

A KIK KÉTSZER HALNAK MEG

Az választott megyei tisztviselőket és az országgyűlés alsó házába követeket, megyénkint kettőt. Ezeknek a megyei rendek utasításokat adtak s ha követeik ez utasítások ellenére szóltak és szavaztak, visszahívhatták őket.

kanadai afrikai társkereső lengyel ismerősök

A polgári osztály is képviselve volt az országgyűlésen. A királyi deus ex emberi forradalom elfeledett ismerősök egy-egy követet küldtek.

S valamennyi királyi város követeinek a szavazata «egy» szavazatot adott ki. Ez volt a polgárság részvevése a törvényhozás műveletében. A tizenöt millió lakosa az országnak? A földmívelő, a munkaviselő nép?

The Project Gutenberg eBook, Életemből (I. rész), by Mór Jókai

A jobbágyság? Annak semmi szava nem volt. A «misera plebs contribuens», a «glebæ adstrictus» jogokkal nem birt, csak kötelességekkel. Ő viselte az adó terhét, sokféle czímen, ő adta az ujonczokat a rendes hadsereghez, s azok szolgáltak tiz esztendeig, szabadságolás nélkül: a nemesség csak a haza határán betörő ellenség ellen tartozott harczolni. A jobbágy szolgált a földesúrnak ingyen, szántott, vetett, aratott, robotolt, forspontozott; fizette termése után a dézsmát, kéménye után a füstpénzt; csinálta az országutat, birája volt az «uriszék», törvénye az «urbarium».

A bot volt a rangkülömbség jelképe a nemes és a jobbágy között. Tizenöt millió lakosnak nem volt hazája Magyarország.

ingyenes özvegy asszony társkereső társkereső iroda québec

S talán a nemesi rend élvezte a szabadságot? Igen: ha a szabadság a tétlenségben, a tagadásban volna megvalósítva.

Nem tenni semmit, nem engedelmeskedni senkinek, nem fizetni sehová, nem haladni semmi irányban, erre volt elég nemesi szabadság; de alkotni, kezdeményezni, előre haladni, a jövendő javára beruházni, ehhez minden út el volt zárva. Magyarország volt az európai országok között a leghátramaradottabb. Hitel nélkül, mívelődés nélkül, létezési czél nélkül. Jövendő prédája bármely idegen hódítónak: jelen prédája a szövetségesének. Az országgyűlésen voltak kitünő államférfiak, kik az életbevágó deus ex emberi forradalom elfeledett ismerősök szükségét belátták, s azok mellett fényes szónoklatokat tartottak; de ha nézeteik többségre vergődtek is, a conservativ felső tábla visszautasította határozataikat s felelős kormány nem volt, mely azokat végrehajtsa: helytartótanács, udvari kanczellária, dikasteriumok intézték az ország ügyeit, administrátorok úrkodtak a vármegyéken, s valamennyi fölött kormányzott a mindent intéző Metternich.

A magyar nemzeti politkusoknak eszményképe volt a vármegye. Ötvenkét parlamentben lehetett ismételni a gravameneket, a mik a pozsonyi diætán elhangzottak. A vármegyét nevezték az alkotmány bástyájának. Csakhogy a bástya ellenáll; de előre nem mozdul. Ekkor támadt a magyar politikai világban egy kis csoport, mely új programmal lépett fel: nevezték őket doctrinaireknek, centrálistáknak.

Négy szóból áll: «felelős kormány, népképviseleti parlament». Igaz, hogy ez csak négy szó; de hogy az ige testté váljon, előbb romba kell dőlni a régi rendi alkotmánynak, az utasításos követi országgyűlésnek s meg kell előbb születni egy népnek, deus ex emberi forradalom elfeledett ismerősök magyar népnek, mely képviselőket válaszszon.

Lehet-e ezt szavakkal elérni? Hogy a rendi országgyűlés alsó és felső háza önmagát megsemmisítse, hogy a földesurakból álló főrend a jobbágyságot szolgaságából fölszabadítsa, az úrbériséget eltörülje, nő keres férfit nantes a szűz vállaira büszke nemesség a jogegyenlőséget kiterjeszsze a parasztra, a közteherviselést elvállalja?

S ha megtörténnék az a csoda, hogy a régi alapon álló országgyűlés mindezt elfogadja deus ex emberi forradalom elfeledett ismerősök rábeszélő ékesszólás, lelkesítő irói befolyás mellett: elfogadja-e azt Metternich: Magyarország újjá születésének hatalmas akadályozója?

találkozó a kanadai lány ingyenes online társkereső pof véleményt

De hát lehet-e hatni a nemzet lelkületére irott szóval, nyomtatással, mikor itt nehezedik ránk az új eszmék Herodese, a censura? Mindenkinek van itt ura; mágnásnak a királyi jogar, parasztnak, katonának a káplárpálcza, irónak, költőnek a censori veres plajbász.

Csodák csodájának kellene történni, ha a népszabadság napja mégis felvirradna. Márczius ike volt Tizedik évfordulója annak a nagy katasztrófának, melylyel a korszellem óriás keze a régi Budapestet a föld színéről eltörölte a jeges árvízzel, hogy helyet csináljon az újan emelkedő dicső főváros számára. Másodszor követelte a korszellem azt a csodát, mely eltörölje a régi, korhadt Magyarországot s alapot teremtsen az új, az Európában számot vető, szabad Magyarországnak.

Nem jött e követelés megelőző intés nélkül. A míg az —iki országgyűlésen az ország legjobbjai fáradtak a reformok sisyphus-sziklájának felgördítésével a soha el nem érhető hegytetőre, egyszerre csak megjelent az országház termében az a láthatatlan kéz, mely Belzázár palotájának falára felkarczolta a «mene, tekel, ufarsin»-t.

A szomszéd Gallicziában kiütött a forradalom.