Egyetlen párt rhine neckar,


Ellenőr, Az elnök ur ily felszólalása a legélénkebb helyes­lésre talált volna minden felől; ez válasz is egyetlen párt rhine neckar volna a gyanúsításokra, s a miniszterelnök nem jön ama helyzetbe, hogy a felindulás, s az oly méltó indignatió első pillanataiban kelljen szó­lania.

A többség még ma kezében tartja a hatalmat, hogy az egész helyzet felett döntsön.

Ellenőr, 1872. november (4. évfolyam, 254-278. szám)

Ne érjük be a baj elnapolásával, mert azzal a dolognak csak ártunk ; hanem őszintén, férfiasán vizsgáljuk annak kutforrását és tisztázzuk a helyzetet. Gróf Lónyay azért miniszterelnök, mert nem­csak a korona, hanem a párt is ezt úgy akarja; mert Deák Ferencz és vele a párt zöme támogat­ja. Lónyaytól a párt megkövetelhet sokat, de a pártnak isi rá kell gondolnia mindig, hogy kormányában saját magát támogatja.

Ha van a pártban valakinek a kormány ellen kifogása, érvé­nyesítse ezt nyíltan, férfiasán : — de ne látszassák senki titkos összeesküvőnek, midőn pölitikai ellen­fél sem. Mit mondjunk még? Meg rikítóbb színekkel fessük a botrányt, vagy még erősebb szavakban adjunk kifejezést indignatiónknak? Vagy elköves­sük azt az ízléstelenséget, hogy védjük a minisz­terelnököt oly támadások ellenében, melyekkel szemben a védelem is sért? Csak fájdalmunknak akartunk adni még ki­fejezést. Nagy az, mert nagy dolgot illet: a kép­viselőház prestigejét.

Hamarjában nem tuduuk országot, a hol a minisztereknek minduntalan azt kell bizonyítaniok, hogy: becsületesek?

Tartalomjegyzék

Nem tudunk országot, egyetlen párt rhine neckar többsége az ily faggatásokat eltűrje és nem parlamentet, a hol az egyáltalában lehetséges volna. Azt mondanék : gondoskodjunk róla, hogy az ilyesmi lehetetlenné váljék, ha erre egyáltalában alapos reményünk lenne.

egyetlen párt rhine neckar

Ezt csak akkor táplál­hatnék, ha gyökeresen megváltoznak mindazon viszonyok, melyek a mai jelenetet lehetővé tették. A jelenet, melyet országgyűlési tudósításunk híven tükröz vissza, egyike a legsajnosabbaknak; de még sajuosabb az, hogy oly kormánynyal bí­runk, mely hasonló vitákra alkalmat szolgáltat.

Mert ne felejtsük el, hogy ami a mai jelenet tu­lajdonképi tárgyát képzé, vicc flörtöl keresztrejtvény nem oly éles mo­dorban, már többször fordult elő a házban, s egyedül csak a szónokok mérsékletességének kö­szönhető, hogy ily alakban eddig még föl nem merült.

Navigációs menü

Mi habozás nélkül bevalljuk, hogy mély saj­nálattal voltunk szemtanúi eme jelenetnek; de a meggyőződés, melyet belőle mentettünk az : hogy ha a Deák-párt csak némiképen szivén hordja egyetlen párt rhine neckar tekintélyét, s a magyar hírnevét s becsületét — elodázhatlan kötelessége minden erejéből oda működni, hogy a Lónyay-kabinet, melynek tekintélye immár végkép összeomlott, minél előbb engedje át a tért oly férfiaknak, kik ha egyebet egyetlen párt rhine neckar, annyit legalább legyenek képesek kieszközölni, hogy elfajult tusánk a politikai harcz színvonalára emeltessék újból.

A meddig a Lónyay-kabinet működik, e czélt elérni teljes lehetlen; sőt el lehetünk rá ké­szülve, hogy hasonló jelenetek egységes neuruppin, s ta­lán még élesebb egyetlen párt rhine neckar fognak ismétlődni.

Ez azon meggyőződés, melyet a mai ülés­ből merítettünk, s merítettek bizonyára mindazok, kiknek a haza becsülete inkább fekszik szivükön, mint bizonyos balul magyarázott párttekintetek. Mi megfoghatónak találjuk Lónyay gróftól az embertől, de szigorúan roszaljuk Lónyay gróf­ban a miniszterelnökben, hogy annyira megfeled­kezett magáról, miszerint a megvetést, melyet táplálni kijelentett, nem tanúsította tényleg is, s oly méltatlan küzdelembe bocsátkozott, Csernátony urat ugyan olyan pénzzel fizetvén- ki, s a helyett, hogy figyelmeztette volna az elnököt a szégyenre, mely a házra hárittatott, a népképviselet azon ki­­nos jelenetnek volt tanúja, hogy a Sz.

István ko­rona egy miniszterelnöke piszkoB vádakat vált az ország egy képviselőjével. A mi a vizsgákat illeti, ezek nem a ministerium, hanem a fő- s kerületi parancsnokságok hatáskö­rébe esnek és a ministerium egyszerűen csak ezek­nek véleménye alapján intézkedik.

egyetlen párt rhine neckar

Hogy tankönyvek nem volnának, annak ellen­kezőjéről meggyőződést nyújt minden könyvárus ; sőt e részben már igen sok történt: igy csupán csak tereptan? Erről azonban tán időszerűbb lesz akkor beszélni, ha majdan a nyug­díjazási szabályzat megjelent. Csupán csak két rendbeli megjegyzést még. Különös az, hogy czikkiró Szende Bélán és Mé­­szeyn kívül, a honvédelmi ministeriumban senkit sem talál helyén valónak, és mégis egytől-egyig csupán csak olyan dolgokat támad meg, — bár a mint látszik, minden alap nélkül, — melyek épen e két csoport-főnöknek esnek hatáskörébe.

Ez volt a második német Reich, azaz birodalom.

És kü­lönös az, hogy feltűnően sok oly dologról tud beszélni, mely hivatalos titok és eskü alatt a fő­parancsnokság segédirodájára van bízva. Egyelőre csak az elvek iránt akar megállapodni, s azután fogja szövegezni az egyes szakaszokat. Kimondatott, hogy a rend­őri ügyekben két forum legyen, és pedig az első fórum lenne az e végből kinevezett bírák, a má­sodik fórumra nézve pedig csak negativ határozat hozatott, hogy t.

Navigációs menü

Határozott indítvány e tárgyban csak annyiban tétetett, a mennyiben némelyek az igazságügyministeriumot, mások az esődfolyamodásu kir. A törvényjavaslat fölosztására nézve ab­ban történt megáUapodás, hogy a javaslat eső ré sze a közigazgatási rendőrségről, a második a rendőri törvényszékről fog szólani.

Vukovics Sebő. Mint egy csillag lengtél kéklő egünk fölött, Példa, hogy fajtól nem függ a hazafiság. Szemere Bertalan. E sorokat irta egyik hírneves hazánkfia a száműzetés keserű éveiben Egyetlen párt rhine neckar, visszagon­dolva e kiváló férfiú —ki szereplésére.

Rö­vid jellemzés, de Vukövics legerőteljesebb vonását tünteti fői.

egyetlen párt rhine neckar

Még nem oly régen is hallottuk a kép­viselőházban, midőn a főváros szépítésére kért köl­csön alkalmával szomorún és elkeseredetten szólt Budapest magyartalanságáról, fölkiáltva, hogy cos­­mopolitikus torkosságban Pestnek párját csak a Bosporus partján kell keresni, aztán fájdalmát fejezve ki, hogy a kormány nem gondol semmit a főváros magyarosodásával.

Londonból jött e bir, és vajha megcáfolhatnók! De fájdalom, oly közel álló számára küldték a Hiob-postát, hogy annak lesújtó tartalmát elég okunk van elhinni. Ismét egyik jelesünket vesztettük, ki közé­letünk legelső férfiai közzé tartozott, ki parlamen­tünk kitűnősége s a szabad eszmék ékesen szóló ba jnoka volt.

Mint megfogyatkozik a mi gazdag­ságunk a jelesekben, midőn máskülönben már oly szegények vagyunk!

Vukovics neve még a pozsonyi diéták korá­ból ismeretes. Mindig figyelemmel hallgatták, és egyszer sem történt, hogy szavai érdekeltség­gel ne találkoztak volna, mert benne egyesült a jó szónok a nagyismeretti férfiúval. Az uj korszak óta megnyílt parlamentünk­nek is legkitűnőbb szónokai közé tartozott.

A délnyugati szövetségi tartomány kialakulásáig[ szerkesztés ] Baden—Württemberg ig Baden—Württemberg — között A második világháború után Baden és Württemberg északi részei Bad Wimpfennel együtt az amerikai megszállási övezetbe kerültek, Baden és Württemberg déli területei pedig Hohenzollernnel együtt a francia megszállási övezethez tartoztak.

Nem beszélt gyakran, de mégis elégszer arra, hogy az uj nemzedék is megismerhesse benne a magyar parlament jelesét. Előadásában otthonos nyugalom volt, úgy szólva érzéketlen hidegség minden iránt, mi körülötte egyetlen párt rhine neckar. Mozdulatainak bizonyos ha­­nyagsága, mely azonban a keresetlenség kifolyása volt, még nevelte e nyugalom külsőségeit. Szólt ő viharos ülésekben is midőn például Horváth Boldizsár elégtételt kért a háztól Irányi ellenében, vagy a múlt országgyűlés utolsó napjaiban, de sem az ingerültség, sem pedig az ellenmondások soha sem zavarták.

Teljes nyugalommal mondta el ér­veit, melyeknek soha sem volt hiányában.

Tartalomjegyzék

Sokat meg­vitatott kérdéseket is érdekesen és uj oldalról tu­dott felállítani. Kifejezései megkapok valának, s styljében erő nyilatkozott.

Nyugodt férfias előa­dása, csengő hangja s az eszmegazdagság soha sem tévesztek el a hatást. Nem a parlamenti csatározók közé tartozott, kik fürgén támadnak vagy védelmeznek, hanem azon nagyszabású szónokok közé, kik átalános el­vekből indulnak ki, s nem egyes tételeket, hanem eszméket védelmeznek. Mind a múlt, mind a jelen országgyűlésen Bács kerület képviselője volt, s az ellenzék sorai­ban foglalt helyet. Szorosan azonban nem tartozott annak egyik árnyalatához sem ; nem volt tagja egyik klubnak sem, s rendesen a caszinóban tölté esté­jét, ott is megőrizve független, radicalis gondol­kozás módját.

Azonban egyetlen párt rhine neckar volt, hogysem csak egyetlen egyszer is támogatta volna a kormányt, vagy annak pártjával egyértel­műen nyilatkozott volna.

egyetlen párt rhine neckar

Az iki kiegyezés és a delegatiók felől mondott beszédei olyanok, me­lyeket nagyon érdekes elolvasni minél gyak­rabban. A partok részéről kiváló tisztelet környezte s a mily szeretettel és nagyrabecsüléssel viselte­tett iránta az ellenzék, ép oly tiszteletben része­sült ellenfelei részéről is.

A jelen országgyűlésen még nem jelent meg egyszer sem a Házban. Gyakran szokott időzni Angliában, hol a legtekintélyesebb körökben is is­merték, s hol hosszú száműzetése alatt oly sok jó­barátra talált.

egyetlen párt rhine neckar

A nyár folytán most is oda utazott és nem is tért vissza többé. E kitűnő jelesünk ben Fiúméban szü­letett szerb családból, s Pesten tanult.

Baden-Württemberg – Wikipédia

Pályáját Temesmegyében mint tisztviselő kezdte, hol mint alispán erélyessége, szilárdsága és hajthatlansága által csakhamar népszerű lett, úgy hogy ban őt választék meg a pozsonyi diétára, hol a sza­badelvűek sorában csakhamar kitűnt. Az ban kitört alvidéki mozgalmakkor a magyar kormány május én Vukovicsot kor­mánybiztossá nevezte ki, s teljhatalommal felru­házva küldte le.

Csernovits Péter már hasztalanul tett kísérletet a felizgatottak lecsilapitására. Fájda­lom, Yukovics erélye sem vezetett eredményhez.

Ellenőr, november (4. évfolyam, szám) | Arcanum Digitheca

Elbujdosott, s több hóig álnév alatt lapangott az országban, míg­nem ben elmenekülhetett. A száműzetés keserű éveiben sok felé utazott. Hosszabb időt Párisban, majd pedig Londonban töl­tött ; ez utóbbi helyen szoros barátságban állt Rónay Jácinttal.

Az angol főváros nemsokára a száműzött hazája lett, hol barátságos körökkel isnerkedett meg, mindenütt megszerezve tudományossága és modora által a becsülést. Elénk érdekeltséggel viseltetett mindig a sza­­badelvüség küzdelmei, az alkotmányos fejlődés és a civilizatió haladása iránt, s folyvást sokat olva­sott, bő jegyzeteket téve minden felől.

  • Алистра была вполне уверена, что Элвин не получал разрешения у Совета, а это могло значить только одно - ему помогает еще более высокий авторитет.
  • Julie társkereső gmbh
  • Meet pochers
  • Társkereső chiemgau
  • Magyar Nemzet | Polgári napilap és hírportál

Hosszú ide­ig naplót is vezetett, mely bizonyára igen neveze­tes és nagybecsű hagyomány lesz. Mikor legutóbb elment, már gyöngélkedett. Pár nap előtt pedig egy táv­irat érkezett leányához : Örményi Pálné urhölgy­­hez, mely az atya súlyos betegségét tudatta, s Londonba hitta.

Traktor-verés is lehet ma a tévében | auxx.hu

Egy tegnapi távirat már halálhí­rével döbbenté meg tisztelőit és az egész orszá­got, melynek oly hü és igaz fia. Vukovics a magánéletben is a legvonzóbb jelenségek közétartozott.

Aki látta rendesen komor arczát, nem is gondolhatta, mily kedélyes társal­gó tud lenni bizalmas körben. Adja isten, hogy életrajzánál még sokáig hiányozzék az a végző adat, melyet a gyászos hir után sem ismerünk még pontosan: elhunytá­nak napja! Újvidék nov. A szerb nemzetegyházi ügyek egy idő óta úgyszólván állandó megbeszélés tárgyát képezik a kormánypárti közlönyök hasábjain. Ha ez a be­csületes szándékú biráló jóakaratával történnék, nem is volna rá semmi észrevételünk, de midőn azt kell látnunk sajnálattal, hogy e hirlapi czikkek az igazság ellenére, a tényállások elferdítésével, azon czéíból látnak napvilágot, hogy általuk ho­mály vettessék a legtisztább és legtiszteltebb jel­lemekre, hallgatnunk nekünk, kik a tényállás is­merésének helyzetében vagyunk, bűn lenne.

Ezt sem azért teszük, mintha Cs. Péternek ily alacsony természetű ráfogások ellenében részünkről véde­lemre lenne szüksége, de pusztán és egyedül azért, hogy a tájékozatlan olvasóközönségnél ez átalá­­nosságban tartott és egyről egyig alaptalan vádak valamikép hitelre ne találjanak.

egyetlen párt rhine neckar

Az állittatik ugyanis a mondott czikkekben, hogy Cs. Aki ismeri Csernovics Péternek politikai magatartását a 48—iki napokról kezdve, midőn nemzetének zömével állott szemben, máig, s ki ismeri Cs. És valóban, aki tudja, minő álapotban vette át Cs.